Školenie koordinátorov kvality v Trenčianskom samosprávnom kraji

16. a 17. októbra sa v Trenčíne uskutočnilo ďalšie zo vzdelávacích podujatí zamerané na používanie metódy vzájomného hodnotenia kvality (peer review) v 32 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Školenie absolvovali budúci koordinátori kvality na stredných školách, ktorí budú koordinovať proces prípravy a realizácie vzájomného hodnotenia, prípravu sebahodnotiacej správy a priebeh hodnotiacej návštevy.

Čítajte ďalej

Prezentácia peer review na porade riaditeľov TSK

Trenčiansky samosprávny kraj je prvým, v ktorom sa začína na stredných školách používať metóda vzájomného hodnotenia kvality. Na porade riaditeľov škôl zvolanej odborom školstva TSK prezentovala Mgr. Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávania hlavné zásady používania metódy peer review a ďalší postup spolupráce medzi školami a ŠIOV.  Počas letných mesiacov bude nasledovať školenie koordinátorov peer review, ktorí budú pôsobiť na jednotlivých školách. 

Okrem toho má ŠIOV pripravené akreditované kurzy kontinuálneho vzdelávania zamerané na otázky kvality vo vzdelávaní a na prípravu hodnotiteľov tejto metódy.

Prečítajte si viac o vzájomnom hodnotení kvality TU

Publikované v kategórii Novinky

Štúdia EK o budúcnosti EQAVET a ECVET

V januári 2019 Európska komisia zverejnila štúdiu o budúcnosti iniciatív ECVET a EQAVET, ktorých sa majú týkať posledné legislatívne úpravy naplánované v rámci Nového programu v oblasti zručností (2017). Štúdia rieši možné scenáre, ako bude po roku 2020 nastavené ich využívanie, pričom vychádza z názorov viac ako 80 expertov v OVP v celej EÚ. Možnosti ďalšieho používania týchto nástrojov v odbornom vzdelávaní a príprave sú nasledovné:

  1. Rozšírený status quo,
  2. Začlenenie iniciatív do iných existujúcich nástrojov a programov EÚ,
  3. Začlenenie do širšieho európskeho politického rámca pre OVP,
  4. Zosúladenie odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania,
  5. Vytvorenie Európskeho rámca pre prenos dosiahnutých výsledkov vzdelávania a flexibilné postupy rozvoja.

Jeden zo záverov štúdie je preferencia možnosti zastrešenia týchto iniciatív jedným širším odporúčaním, pričom:

  • ECVET by mal byť kombinovaný s inými nástrojmi,
  • v prípade EQAVET je potrebné posilnenie implementácie odporúčania. 

Konečné rozhodnutie Komisie bude znáeme v druhej polovici rok 2019. 

Štúdia o nástrojoch EÚ v oblasti OVP (ECVET a EQaVET)

   

Publikované v kategórii Novinky

Európsky týždeň odborných zručností 2018 vo Viedni: najlepšie momenty

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností, organizovaný Európskou komisiou a rakúskym predsedníctvom Európskej únie, sa uskutočnil vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018.

Vo videu z tohto vrcholného európskeho podujatia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy si môžete pozrieť najlepšie momenty týždňa.

Ďalší týždeň odborného vzdelávania sa uskutoční v Helsinkách v októbri 2019!

https://europa.eu/!CW86WU

Publikované v kategórii Novinky

Mobility for Quality

V novembri 2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zavŕšil mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých v rámci programu Erasmus+ Mobility for Quality. Projekt bol zameraný na vzdelávanie a prípravu školiteľov v oblasti zabezpečovania kvality a realizovaný v spolupráci s talianskou organizáciou FORMA.Azione s.r.l., ktorá má v oblasti vzdelávania manažmentu kvality dlhoročné skúsenosti. Projekt bol založený na spolupráci so strednými odbornými školami a Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), a poskytol príležitosť šestnástim záujemcom zo Slovenska zúčastniť sa praktických tréningov v Taliansku v rokoch 2017 a 2018. Praktický tréning umožnil účastníkom osvojiť si zručnosti vzájomného hodnotenia a identifikovať talent na rozvoj kvality odborného vzdelávania a prípravy (ďalej “OVP“) a ďalšieho vzdelávania (ďalej “ĎV“) na Slovensku.

V priebehu projektu sa podarilo uskutočniť prvé medzinárodné vzájomné hodnotenie (peer review) slovenskej školy. Pilotnou školou sa stala Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave, pričom je nevyhnutné zdôrazniť aktívny a príkladný prístup vedenia školy a pedagogického zboru. Vďaka poznatkom, ktoré pilotný projekt priniesol, vytvorila Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave základný kameň pre vzájomné hodnotenie a zvyšovanie kvality OVP a ĎV na Slovensku.

Na základe tejto skúsenosti sa pre širšie používanie metódy vzájomného hodnotenia rozhodol aj Trenčiansky samosprávny kraj.

Študijná návšteva zameraná na zabezpečovanie kvality v OVP

V marci 2019 zorganizoval Národný referenčný bod EQAVET študijnú návštevu vo Fínsku, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ŠIOV, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavského samosprávneho kraja a Asociácie stredných odborných škôl. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci s Národným referenčným bodom EQAVET vo Fínsku a Národným ústavom vzdelávania v Českej republike. Cieľom návštevy bolo preskúmať systém zabezpečovania kvality vo Fínsku, pravidlá a procedúry na systémovej úrovni, ako aj na úrovni poskytovateľov vzdelávania. 

 

 

Publikované v kategórii Novinky