Sieť kvality

Sieť kvality predstavuje systematický model spolupráce medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy, podnikmi, tvorcami politík vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšími zainteresovanými stranami. Cieľom Siete kvality je posilnenie dôvery a uľahčenie vzájomného učenia sa a zdieľania postupov zabezpečovania kvality OVP na národnej a medzinárodnej úrovni.

Výhody členstva v Sieti kvality:

 • Účasť na národnom a medzinárodnom dialógu na tému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
 • Účasť na školeniach na tému zabezpečovania kvality doma i v zahraničí
 • Možnosť zúčastniť sa študijných ciest v zahraničí
 • Vzájomné učenie sa a zdieľanie postupov zabezpečovania kvality na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Medzinárodná spolupráca a príležitosti na nadviazanie ďalšej spolupráce v budúcnosti so zahraničnými organizáciami
 • Priamy dialóg s expertmi na zabezpečovanie kvality OVP

Zapojením sa do Siete kvality sa zaväzujete ku zabezpečovaniu kvality:

 • Členstvo v Sieti kvality sa uzatvára na dobu neurčitú
 • Ktorýkoľvek člen môže so Siete kvality jednostranne vystúpiť, a to bez udania dôvodu
 • Spolupráca členov Siete kvality bude realizovaná na základe vzájomných požiadaviek
 • Vstupom do Siete kvality členovia vyjadrujú záujem o využívanie výstupov z projektu*, záujem aktívne spolupracovať na rozvoji kvality OVP, a to prostredníctvom aktívnej participácie na odbornej diskusnej platforme, realizácie tematických podujatí a ostatnými činnosťami smerujúcimi k zlepšovaniu rozvoja OVP
 • Členovia zhodne vyhlasujú, že vstúpili do Siete kvality dobrovoľne, na základe slobodnej vôle

*Model Siete kvality vznikol v rámci projektu QUANTUM  – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET programu Erasmus+ (projektové číslo: 2020-1-SK01-KA202-078249).

Ak máte záujem o členstvo v Sieti kvality, vyplňte prosím krátky formulár.