Štúdia EK o budúcnosti EQAVET a ECVET

V januári 2019 Európska komisia zverejnila štúdiu o budúcnosti iniciatív ECVET a EQAVET, ktorých sa majú týkať posledné legislatívne úpravy naplánované v rámci Nového programu v oblasti zručností (2017). Štúdia rieši možné scenáre, ako bude po roku 2020 nastavené ich využívanie, pričom vychádza z názorov viac ako 80 expertov v OVP v celej EÚ. Možnosti ďalšieho používania týchto nástrojov v odbornom vzdelávaní a príprave sú nasledovné:

  1. Rozšírený status quo,
  2. Začlenenie iniciatív do iných existujúcich nástrojov a programov EÚ,
  3. Začlenenie do širšieho európskeho politického rámca pre OVP,
  4. Zosúladenie odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania,
  5. Vytvorenie Európskeho rámca pre prenos dosiahnutých výsledkov vzdelávania a flexibilné postupy rozvoja.

Jeden zo záverov štúdie je preferencia možnosti zastrešenia týchto iniciatív jedným širším odporúčaním, pričom:

  • ECVET by mal byť kombinovaný s inými nástrojmi,
  • v prípade EQAVET je potrebné posilnenie implementácie odporúčania. 

Konečné rozhodnutie Komisie bude znáeme v druhej polovici rok 2019. 

Štúdia o nástrojoch EÚ v oblasti OVP (ECVET a EQaVET)