NRM pre EQAVET

Národné referenčné miesto pre EQAVET v SR pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania od roku 2014 v zmysle Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/C 155/02 z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy.

EQAVET predstavuje technický nástroj podpory a monitorovania zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP),

Úlohou Národného referenčného miesta je, spolu so spoluprácou s ostatnými krajinami EÚ zameranej na vytváranie efektívnych nástrojov zvyšovania a rozvoja kvality v oblasti OVP,:

  • spolupráca pri implementácii ďalších nástrojov a iniciatív Európskej únie zameraných na OVP, celoživotné vzdelávanie (CŽV), a to najmä v oblasti implementácie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a Európskeho systému prenosu kreditov (ECVET),
  • spolupráca na rozvoji OVP a CŽV v Slovenskej republike v oblasti zavedenia, monitorovania a zvyšovania kultúry kvality na systémovej úrovni a úrovni poskytovateľov OVP,
  • poskytovanie poradenstva jednotlivcom a inštitúciám v oblasti zavádzania nástrojov zabezpečovania kvality a externého hodnotenia procesov zabezpečovania kvality,
  • vypracovávanie odporúčaní v oblasti zavádzania kultúry kvality v oblasti OVP a CŽV v podmienkach Slovenskej republiky,
  • informovanie a posilňovanie porozumenia EQAVET odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí,
  • informovanie Európskej komisie o stave implementácie EQAVET v Slovenskej republike,
  • vypracovávanie prieskumov, analýz a strategických dokumentov podporujúcich MŠVVaŠ SR pri zavádzaní politických nástrojov v oblasti zabezpečovania kvality,
  • vykonávanie výskumných úloh v oblasti EQAVET a nadväznosti na OVP, CŽV, SKKR a iné sústavy (napríklad Národnú sústavu povolaní, Národnú sústavu kvalifikácií a i.).

NRM pre EQAVET v súčasnosti realizuje s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta). Projekt je realizovaný od apríla 2019 do 31. 3. 2021. Číslo projektu: 609305-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP.

V období apríl 2017 – marec 2019 NRM pre EQAVET realizoval s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta) s číslom: 586507-EPP-1-2017-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP

Na posilnenie aktivít v oblasti zabezpečovania kvality v OVP a vzdelávaní dospelých ŠIOV realizuje medzinárodný mobilitný projekt Mobility for Quality (Mobilita pre kvalitu).