Národná cena kvality v OVP – 2022

INŠPIRUJTE SA KVALITOU

Kvalitné vzdelávanie predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu a stability. Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) predstavuje nielen verejný záujem, ale aj strategický cieľ. V makroekonomickom meradle by malo poľavenie v požiadavkách na kvalitu zásadný vplyv na celú spoločnosť.

Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčovými faktormi úspešného zapojenia sa do trhu práce. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava je zároveň jednou z hlavných priorít Európskej únie, nakoľko je nevyhnutnou súčasťou prosperujúcich ekonomík členských štátov. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR po prvýkrát organizuje v apríli 2022 Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Mesiacom kvality chceme podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Súčasťou Mesiaca kvality bude Vyhlásenie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej chceme posilniť motiváciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov v OVP, zviditeľniť ich úsilie, aktivity, výsledky a zvýšiť prestíž OVP na Slovensku. Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v rámci SR.

Informácie o Národnej ceny kvality v OVP si môžete vypočuť na Vyhlásení Národnej ceny kvality v OVP, ktoré sa uskutoční 28.2.2022 od 14:00 do 15:00 hod. online. Prihlásiť sa je možné TU. Prihlasovací link: MS Teams 

O ocenenie sa môžu uchádzať verejné a súkromné stredné odborné školy, ktoré sa aktívne venujú zabezpečovaniu a rozvoju kvality v OVP nad rámec stanovených štandardov.

Každý poskytovateľ OVP sa môže prihlásiť len do jednej zo 4 kategórií.

Národná cena kvality v OVP sa bude vyhodnocovať v štyroch kategóriách: 

1.Excelentnosť v OVP

Kategória sa zameriava na vynikajúce výsledky a prínos v OVP za posledných 5 rokov. Dôkazom excelentnosti v OVP je napr.: 

  • pravidelná aktualizácia vzdelávacieho obsahu na základe dopytu trhu práce, 
  • výnimočný prístup k rozvoju zamestnancov, 
  • nadštandardná spolupráca so zamestnávateľmi, 
  • vysoká miera úspešnosti absolventov na trhu práce apod

2.Inovatívnosť v OVP

Kategória sa zameriava na mimoriadne úspechy v zavádzaní inovatívnych prístupov a nových technológií v OVP. Dôkazom inovatívnosti v OVP je napr.:

  • umelá inteligencia, 3D tlačiarne, robotika v OVP apod.,
  • medzinárodná spolupráca – projekty, mobility, stáže pre študentov, pedagógov, 
  • podpora digitálnej a zelenej transformácie vo výchovno-vzdelávacom procese apod.

3.Prínos pre komunitu

Kategória sa zameriava na vzájomne prospešný kontakt s miestnou komunitou. Dôkazom je napr.:

  • spolupráca s lokálnymi inštitúciami, ktorá obohacuje všetky zainteresované strany,
  • vzdelávacia inštitúcia dokáže profitovať z komunity a naopak prostredníctvom organizácie rôznorodých spoločných akcií a pod.

4.Osobnosť  v OVP

Kategória sa zameriava na osobnosť, ktorá svojim špecifickým prístupom prispieva k zabezpečovaniu kvality OVP v danej inštitúcii. Ak sa vaša inštitúcia uchádza o ocenenie “Osobnosť v OVP”, definujte prosím vo formulári kto a ako zabezpečuje kvalitu vo vašej inštitúcii.

Poskytovateľ OVP sa môže prihlásiť len do jednej z vyššie uvedených kategórií. 

Za hodnotiaci proces zodpovedá porota zložená z odborníkov zo ŠIOV, MŠVVaŠ SR a Rady zamestnávateľov pre OVP. Porota bude hodnotiť každú inštitúciu samostatne na základe informácií poskytnutých v prihlasovacom formulári. Z toho dôvodu odporúčame formulár doplniť relevantnými prílohami (ako napr. fotografie, internetové odkazy a pod.) a zvýšiť tak jeho výpovednú hodnotu. V každej kategórií bude ocenená jedna inštitúcia či jedna osobnosť. 

Prihlasovanie do Národnej ceny kvality v OVP 2022 bude ukončené 28. marca 2022 o 16:00 hod.

Následne budú vybrané inštitúcie propagované na sociálnych sieťach v rámci Mesiaca kvality.

Členovia poroty nenominujú a/alebo sa nepodieľajú na nomináciách poskytovateľov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny kvality v OVP 2022 sa uskutoční počas Konferencie Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave- výzva do budúcnosti,  28. apríla 2022 v Bratislave. Miesto konania konferencie upresníme podľa aktuálnych pandemických opatrení.

Hlavnou výhrou v každej kategórii je propagačné video, ktoré bude prezentovať jedinečnosť a kvalitu vzdelávacej inštitúcie či osoby. Ocenení ďalej získajú plaketu Národnej ceny kvality v OVP 2022, diplom a značku Národnej ceny kvality v OVP 2022.

Registrovaním sa do Národnej ceny kvality v OVP súhlasíte so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoj súhlas poskytujem dobrovoľne a som si vedomý/-á toho, že mám právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Prevádzkovateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na nepresnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte eqavet@siov.sk.

Pri vypĺňaní formulára prosím dodržujte minimálny a maximálny počet znakov: min. 1500 a max. 3000 znakov. Svoj príbeh môžete zatraktívniť priloženými prílohami vo formáte jpg, png alebo internetovými odkazmi. Nahratím príloh súhlasíte s ich zverejnením. Deadline na zaslanie formulára je 28.3.2022 do 16:00 hod.