Mobility for Quality

V novembri 2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zavŕšil mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých v rámci programu Erasmus+ Mobility for Quality. Projekt bol zameraný na vzdelávanie a prípravu školiteľov v oblasti zabezpečovania kvality a realizovaný v spolupráci s talianskou organizáciou FORMA.Azione s.r.l., ktorá má v oblasti vzdelávania manažmentu kvality dlhoročné skúsenosti. Projekt bol založený na spolupráci so strednými odbornými školami a Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), a poskytol príležitosť šestnástim záujemcom zo Slovenska zúčastniť sa praktických tréningov v Taliansku v rokoch 2017 a 2018. Praktický tréning umožnil účastníkom osvojiť si zručnosti vzájomného hodnotenia a identifikovať talent na rozvoj kvality odborného vzdelávania a prípravy (ďalej “OVP“) a ďalšieho vzdelávania (ďalej “ĎV“) na Slovensku.

V priebehu projektu sa podarilo uskutočniť prvé medzinárodné vzájomné hodnotenie (peer review) slovenskej školy. Pilotnou školou sa stala Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave, pričom je nevyhnutné zdôrazniť aktívny a príkladný prístup vedenia školy a pedagogického zboru. Vďaka poznatkom, ktoré pilotný projekt priniesol, vytvorila Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave základný kameň pre vzájomné hodnotenie a zvyšovanie kvality OVP a ĎV na Slovensku.

Na základe tejto skúsenosti sa pre širšie používanie metódy vzájomného hodnotenia rozhodol aj Trenčiansky samosprávny kraj.