Čo je to peer review

Kvalitné vzdelávanie predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu a stability. Z uvedeného dôvodu predstavuje zvyšovanie kvality OVP a  ĎV nielen verejný záujem, ale aj strategický cieľ. V makroekonomickom meradle má  poľavenie v požiadavkách na kvalitu, zásadný vplyv na celú spoločnosť. Systémy riadenia kvality umožňujú sústrediť pozornosť na jednotlivé nedostatky v kvalite a ich efektívnu elimináciu.

V uplynulých desaťročiach získava zabezpečovanie a zvyšovanie kvality stále väčší význam pre inštitúcie poskytujúce OVP a ĎV aj pre školské orgány v celej Európe. Boli zavedené rôzne postupy pre hodnotenie kvality na úrovni inštitúcií aj poskytovateľov vzdelávania.

Metóda vzájomného hodnotenia

Metóda vzájomného hodnotenia kvality (peer review) je alternatívou k iným systémom zabezpečovania kvality, ktoré sú primárne určené pre firemné/podnikateľské prostredie (ISO 9000, EFQM, a.i.), dlhodobo využívaný v oblasti hodnotenia výskumu. Jeho podstatou je hodnotenie kvality kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia.

Externé vzájomné hodnotenie inštitúcií/poskytovateľov OVP a ĎV podobnými (rovnocennými) subjektmi (peers) je mimoriadne vhodným nástrojom zabezpečovania kvality a rozvoja. Metóda vzájomného hodnotenia je rozšírená vo vysokoškolskom vzdelávaní, v oblasti OVP a ĎV bola zatiaľ používaná len okrajovo, môže stavať na aktivitách v oblasti kvality, ktoré sa už používajú v inštitúciách a u poskytovateľov OVP a ĎV, je efektívna z hľadiska nákladov a posilňuje vytváranie sietí a výmenu skúseností medzi poskytovateľmi OVP a ĎV.

V metóde vzájomného hodnotenia sa uplatňujú zásady Európskeho referenčného rámca zabezpečovania kvality7. Jeho prístup je vzdelávací, zameraný na rozvoj a má podporovať inštitúcie a poskytovateľov OVP a ĎV v ich snahe ponúkať vzdelávanie a prípravu vysokej kvality. V centre pozornosti je podpora trvalého zlepšovania kvality (Obrázok 1 ) v prostredí otvorenosti a vzájomnej dôvery, ktoré prispieva k zvyšovaniu transparentnosti a porovnateľnosti v Európe a dynamický a motivujúci proces, z ktorého môžu mať prospech posudzované inštitúcie OVP a ĎV, ako aj hodnotitelia, vychádza z dobrej praxe a podporuje vzájomné učenie.

Vzájomné hodnotenie v OVP

Vzájomné hodnotenie je forma riadenia kvality, ktorej cieľom je podporiť posudzované vzdelávacie inštitúcie pri ich snahe o zabezpečenie a rozvoj kvality. Externá skupina hodnotiteľov (peers) posudzuje kvalitu rôznych oblastí inštitúcie, napríklad kvalitu poskytovania vzdelávania a prípravy jednotlivými oddeleniami alebo celou organizáciou. V procese hodnotenia navštívi skupina hodnotiteľov hodnotenú inštitúciu.

Hodnotitelia sú externí experti, pracujú však v podobnom prostredí a majú špecifické odborné skúsenosti a znalosti hodnoteného subjektu. Sú nezávislí a majú rovnaké postavenie ako osoby, ktorých výkon sa hodnotí. Práve kritický, ale pritom citlivý názor kolegov na hodnotenú inštitúciu je jeden z hlavných pozitívnych aspektov metódy. Peer reviewokrem toho poskytuje možnosť získania externého názoru, zistenia úrovne kvality poskytovaného vzdelávania, prezentácie silných stránok a zdôraznenia dobrej praxe, identifikáciu slabých miest, získanie rád a poznatkov od hodnotiacich kolegov, vytváranie sietí a spolupráce s inými poskytovateľmi OVP a ĎV, a na konci vedie k príprave externej hodnotiacej správy o kvalite vzdelávania s vynaložením primeraných nákladov.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že prínos vzájomného hodnotenia v procese zvyšovania kvality OVP a ĎV na Slovensku je porovnateľný s inými súčasnými systémami riadenia kvality, ktoré sú aplikované v súkromnom sektore (ktoré vie nielen nahradiť, ale aj efektívne dopĺňať). Jediný aspekt, v ktorom je vzájomné hodnotenie neporovnateľné s ostatnými systémami riadenia kvality je skutočnosť, že si vyžaduje neporovnateľne nižšie náklady (na implementáciu, realizáciu a udržateľnosť).

Od roku 2003 sa pracuje na úpravách a overovaní metodiky pre potreby OVP a vzdelávania dospelých v rôznych projektoch podporených prostriedkami EÚ. V niektorých krajinách je systém zavedený na národnej úrovni, napr. v Rakúsku, Fínsku, Taliansku, Maďarsku, Slovinsku, Švédsku.  Využívanie systému pre oblasť vzdelávania sa ukazuje ako veľmi vhodné.

Model European Peer Review je založený na kombinácii sebahodnotenia a externého hodnotenia so silným dôrazom na potreby a záujmy hodnotenej inštitúcie.

Vychádza z princípu neustáleho zlepšovania sa (v súlade s iniciatívou EQAVET) a obsahuje silný formatívny prvok a vzájomné učenie sa pre obe zúčastnené strany.

Vypracované materiály zahŕňajú podrobný:

– manuál s definíciou a popisom metodiky, štandardmi,

– toolbox s vypracovanými formulármi, zoznamami, odporúčaniami a ďalšími informáciami.

Toolbox obsahuje špecifikované oblasti kvality, z ktorých si hodnotená inštitúcia vyberá tie, ktoré chce hodnotiť. Oblasti kvality obsahujú hodnotiace kritériá, indikátory, dôkazy, ktoré majú byť počas hodnotenia zhromažďované  a metodiku analýzy. Štyri oblasti týkajúce sa kuriúl, vzdelávacieho procesu, hodnotenia a výsledkov sú povinné (škola si musí vybrať jednu z nich) a jednu voliteľnú ďalšiu oblasť.

Hodnotitelia sú externými osobami, ktoré majú rovnaké alebo podobné profesionálne zameranie alebo skúsenosti v hodnotenej oblasti a vystupujú skôr v úlohe kritického priateľa ako audítora. Hodnotitelia sú registrovaní v centrálnej databáze, z ktorej si môžu školy/inštitúcie vybrať experta vhodného pre ich potreby a oblasť, ktorá sa má hodnotiť. V Taliansku spravuje register hodnotiteľov Národné referenčné miesto EQAVET.

Hodnotitelia musia prejsť špeciálnym tréningom a certifikáciou, aby mohli byť zaradení do databázy.

Proces hodnotenia začína vypracovaním sebahodnotiacej správy školy/inštitúcie v hodnotenej oblasti. Na základe správy prebehne návšteva skupiny 4 hodnotiteľov, výsledkom návštevy je záverečná správa hodnotiteľov s odporúčaniami na zlepšenia.

Video o metóde vzájomného hodnotenia 

Študentské video o vzájomnom hodnotení kvality 

Dokumenty k vzájomnému hodnoteniu ako príručka a nástroje nájdete v sekcii dokumenty.