Podujatia 2024

V rámci Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy sa počas celého APRÍLA 2024 uskutoční niekoľko podujatí:

Školenie zamerané na tvorbu Akčného plánu v procese peer review je určené zástupcom SOŠ, ktorí majú skúsenosti s tvorbou Sebahodnotiacej správy.

Počas 3-hodinového školenia sa oboznámime s cyklom zabezpečovania kvality, akčným plánom a s tým spojeným stanovovaním si SMART cieľov.

REGISTRÁCIA je možná do 31. marca 2024 (vrátane), avšak počet účastníkov je limitovaný (prednosť majú skoršie registrovaní).

V spolupráci s Národným kontaktným miestom Európskej Agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci organizujeme krátke filmové podujatie pre zástupcov SOŠ spojené s diskusiou s odborníkom z Národného inšpektorátu práce.

Pre účastníkov sme vybrali dva krátke filmy, ktoré boli súčasťou festivalu dokumentárnych filmov “Doclisboa“.

Podujatie sa uskutoční v kine Úsmev v čase 13:00 – 15:00.

Školenie zamerané na tvorbu Sebahodnotiacej správy a Akčného plánu v procese peer review je určené zástupcom SOŠ z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Školenie hodnotiteľov peer review sa uskutoční v Hoteli Academic vo Zvolene.

Cieľom školenia je oboznámiť sa s metódou vzájomného hodnotenia peer review cez interaktívne a praktické cvičenia.

Školenie hodnotiteľov bude zamerané na témy:

  • ​​​EQAVET – Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality
  • Proces vzájomného hodnotenia peer review v odbornom vzdelávaní a príprave
  • Hodnotiaca návšteva
  • Správa z hodnotiacej návštevy
  • Oblasti kvality a cyklus kvality
  • Výmena skúseností a dobrej praxe

Účastníkom školenia sú náklady ako ubytovanie, strava a školiace materiály hradené.

Registrácia je možná do 15. apríla 2024 (vrátane), avšak počet účastníkov je limitovaný (prednosť majú skoršie registrovaní). Za inštitúciu je možné vyslať 2 zástupcov/kyne. 

Konferencia s názvom Zabezpečovanie kvality ako súčasť života školy  sa bude konať dňa 30.4.2024 v čase od 13:00 do 17:00 hod. v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave. Tešiť sa môžete na rečníkov a rečníčky zo Slovenska, Chorvátska a Holandska.

V úvodnom kole prezentácií sa budeme venovať zabezpečovaniu kvality z pohľadu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a s akými novinkami rezort prichádza. Kolegyne z Holandska nám predstavia ich aktivity s pedagogickými a odbornými zamestnancami na tému Leadership v odbornom vzdelávaní a Angažovanosť študentov v procese zvyšovania kvality. Ďalej sa pozrieme na trasovanie absolventov podľa chorvátskeho príkladu a aké benefity prináša. Nakoľko jednou z kategórií tohtoročnej Národnej ceny kvality je aj „rozvoj občianskych zručností“, Jana Feherpataky-Kuzmová z Inštitútu pre aktívne občianstvo nám priblíži ich spoluprácu so školami, a to najmä prostredníctvom skvalitňovania občianskej výchovy a vzdelávania detí aj dospelých a systémových zlepšení na lokálnej, celoslovenskej aj európskej úrovni.

Po prestávke bude nasledovať panelová diskusia so zástupcami z VUC, školy a zamestnávateľa. Juraj Vantuch nám uzatvorí prezentácie jeho pohľadom ako sa pozerať na kvalitu v OVP.

Po prezentáciách sa uskutoční slávnostné vyhlásenie víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2024 v 4 kategóriách.

Po skončení programu nás bude čakať občerstvenie a networking pri čaši vína.

Podujatie bude tlmočené z anglického do slovenského jazyka.

Registrácia je možná do 26. apríla 2024 (vrátane), avšak počet účastníkov je limitovaný (prednosť majú skoršie registrovaní) 

Program konferencie TU.