Spoločný rámec zabezpečovania kvality v učňovskom vzdelávaní

V marci 2018 Rada Európskej únie prijala odporúčanie týkajúce sa rámca pre kvalitnú a činnú učňovskú prípravu, ktorá mladým ľuďom pomôže vstúpiť do sveta práce.

V odporúčaní Rada vyzýva k rozvoju vysokokvalifikovanej pracovnej sily s vysokou úrovňou zručností, ktorá reaguje na potreby trhu práce. Členské štáty budú uplatňovaním spoločných kritérií pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu môcť lepšie rozvinúť a podporovať svoje vnútroštátne systémy učňovskej prípravy.

Učňovská príprava je základným prvkom v systémoch odborného vzdelávania a prípravy. Je prínosom pre zamestnávateľov aj pre učiacich sa. Posilňuje sa ňou prepojenie medzi svetom práce a svetom vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Okrem toho, že kvalitná učňovská príprava poskytuje možnosti dosiahnuť excelentnosť, môže tiež pomôcť podporovať aktívne občianstvo a sociálne začlenenie tým, že ľudí s rôznym sociálnym zázemím integruje do trhu práce.

V odporúčaní sa uvádzajú rôzne kritériá pre vzdelávacie a pracovné podmienky vrátane týchto kritérií:

  • mala by sa uzavrieť písomná dohoda vymedzujúca práva a povinnosti učňa, zamestnávateľa a prípadne inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy v rámci jasného a jednotného regulačného rámca,
  • mali by existovať jasné výsledky vedúce k uznaným kvalifikáciám,
  • učni by mali dostávať mzdu alebo inú náhradu,
  • učni by mali mať nárok na sociálnu ochranu,
  • učňom by sa malo pred začatím učňovskej prípravy a počas nej poskytovať profesijné poradenstvo, mentorstvo a podpora študentov s cieľom zabezpečiť úspešné výsledky,
  • učiteľom, školiteľom a mentorom, a to najmä v mikropodnikoch a malých a stredných podnikoch, by sa mala poskytovať pedagogická podpora.

Rámec je nadviazaním na vyhlásenie Rady o Európskom združení učňovskej prípravy z októbra 2013.