Národná cena kvality v OVP – 2023

INŠPIRUJME SA KVALITOU

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje v apríli 2024 tretí ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. Nad Mesiacom kvality prebralo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počas celého mesiaca apríl budeme organizovať rôzne podujatia zamerané na túto tému, aby sme tak podporili povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovali dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku. Okrem toho sa sústredíme aj na tému zručností, nakoľko rok 2023/24 je Európskym rokom zručností. Cieľom Mesiaca kvality je tiež posilnenie motivácie pedagógov a ďalších zamestnancov v OVP, zviditeľnenie ich úsilia, výsledkov a zvýšenie prestíže OVP.

V tomto roku bude porota rozhodovať o udelení cien za výnimočný prístup v zabezpečovaní kvality v týchto kategóriách:

 • Spätná väzba v OVP,

 • Prax na pracovisku,

 • Rozvoj občianskych zručností,

 • Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

Viac podrobností o jednotlivých kategóriách sa dočítate nižšie, v časti B) Kategórie. 

Mesiac kvality OVP 2024 vyvrcholí konferenciou 30. apríla 2023 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. O ďalších sprievodných aktivitách sa dozviete viac v sekcii Podujatia 2023./

O ocenenie sa môžu uchádzať verejné a súkromné stredné odborné školy, ktoré sa aktívne venujú zabezpečovaniu a rozvoju kvality v OVP nad rámec stanovených štandardov.

Každý poskytovateľ OVP sa môže prihlásiť len do jednej zo 4 kategórií.

V tomto roku bude porota rozhodovať o udelení cien za výnimočný prístup v zabezpečovaní kvality v týchto kategóriách:

 1. Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP,
 2. Profesijný rozvoj zamestnancov,
 3. Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP,
 4. Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

1. Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP

Zelená a digitálna transformácia menia charakter práce, vytvárajú nové pracovné miesta a ovplyvňujú zručnosti a kvalifikácie, ktoré sa pre ne vyžadujú. Príprava ľudí na tieto zmeny je rozhodujúcim faktorom k vyplneniu prehlbujúcej sa medzery v zručnostiach na trhu práce.

Cena v oblasti zelených a digitálnych zručnosti bude udelená inštitúcii, ktorá výnimočným spôsobom:

 • kreatívne využíva digitálne technológie v každodennom vyučovacom procese, využíva zručnosti študentov v oblasti digitálnych technológií,
 • interaguje a zdieľa informácie so svojimi partnermi prostredníctvom digitálnych technológií,
 • tvorí digitálny obsah, komunikuje svoje výsledky verejnosti (partneri, rodičia, zriaďovateľ, komunita, …)
 • rozvíja digitálne a zelené zručnosti žiakov, študentov a zamestnancov (nad rámec učebných osnov),
 • presadzuje opatrenia na ochranu životného prostredia, buduje povedomie o ekologickom správaní sa a snaží sa o elimináciu uhlíkovej stopy,
 • využíva alternatívne zdroje energií (popr. aplikuje efektívne spôsoby šetrenia).

2. Profesijný rozvoj zamestnancov

Učitelia, majstri odborného výcviku a ďalší zamestnanci stredných odborných škôl zohrávajú kľúčovú úlohu v odbornom vzdelávaní a príprave a bezprostredne ovplyvňujú prípravu mladých ľudí na ich budúce pôsobenie na trhu práce a v spoločnosti, ale tiež podporujú rozvoj ich osobností a formovanie postojov.

Meniace sa spoločenské aj vzdelávacie prostredie kladie nové požiadavky v podobe kombinácie zručností a skúsenosti. V ostatných rokoch sú to tiež zvýšené potreby v oblasti digitálnych zručností, riešenia problémov a ďalších mäkkých zručností, ktoré musia nadobúdať a ďalej odovzdávať svojim študentom. 

Cena v oblasti profesijného rozvoja zamestnancov bude udelená inštitúcii, ktorá výnimočným spôsobom:

 • uplatňuje systém programov a aktivít určených na zvyšovanie profesijných kompetencií a vedomostí zamestnancov
 • realizuje odborné stáže pre zamestnancov zamerané na aktualizáciu alebo nadobúdanie nových kompetencií zamestnancov, napr. so zamestnávateľmi, vysokými školami, výskumnými pracoviskami alebo inými partnermi, 
 • cielene využíva projekty Erasmus+ (príp. iných programov) na zvyšovanie kompetencií svojich zamestnancov, 
 • vykonáva vedeckú, výskumnú, publikačnú alebo umeleckú činnosť v rozsahu pôsobnosti svojej inštitúcie. 

3. Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP

Vplyvy, ktoré pôsobia na odborné vzdelávanie a prípravu, si stále viac vyžadujú transformáciu škôl na inštitúcie celoživotného vzdelávania. Okrem základnej misie stredných odborných škôl, ktorou je príprava študentov na výkon svojho budúceho povolania, sa školy v blízkej budúcnosti budú musieť stať miestom rozvoja zručností v celoživotnom kontexte – na zvyšovanie zručností (upskilling) a rekvalifikáciu (reskilling) u osôb, ktoré už na trhu práce pôsobia. To si, samozrejme, vyžaduje strategickú premenu inštitúcií OVP, prispôsobenie ponuky ďalším cieľovým skupinám, aplikáciu iných pedagogických prístupov a metód, ale aj väčšie otvorenie sa externým partnerom a aktivitám. Spolupráca s podnikmi a profesijnými organizáciami, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, ďalšími miestnymi a zahraničnými partnermi, je súčasťou budovania ekosystémov, ktoré sa na úrovni EÚ premietajú, okrem iného, do konceptu centier excelentnosti. 

   Cena v tejto kategórii bude udelená inštitúcií, ktorá výnimočným spôsobom:

 • poskytuje aktuálne a flexibilné vzdelávacie príležitosti v OVP pre mladých ľudí aj dospelých (vrátane znevýhodnených skupín a nízkokvalifikovaných osôb), ktoré reflektujú vyvíjajúce sa potreby trhu práce, ako aj zelenú a digitálnu transformáciu,
 • rozvíja spoluprácu smerom k inováciám a podnikaniu (vrátane podnikateľských iniciatív svojich študentov) prostredníctvom aktívnej spolupráce s podnikmi, zapojením sa do projektov aplikovaného výskumu a regionálneho rozvoja,
 • svojou inštitucionálnou stratégiou reaguje na nové spoločenské potreby (napr. zmeny klímy, udržateľný rozvoj, digitalizácia, umelá inteligencia, integrácia migrantov a znevýhodnených skupín, inovatívne prístupy na zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávania).

4. Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality 

Cena bude udelená osobnosti, ktorá svojím dlhodobým a špecifickým prístupom prispieva k zabezpečovaniu kvality OVP.

Poskytovateľ OVP sa môže prihlásiť len do jednej z vyššie uvedených kategórií. 

Za hodnotiaci proces zodpovedá porota zložená z odborníkov zo ŠIOV, MŠVVaŠ SR, Rady zamestnávateľov pre OVP a Národního pedagogického institutu (NPI).

Porota bude hodnotiť každú inštitúciu samostatne na základe informácií poskytnutých v prihlasovacom formulári. Z toho dôvodu odporúčame formulár doplniť relevantnými prílohami (ako napr. fotografie, internetové odkazy a pod.) a zvýšiť tak jeho výpovednú hodnotu. 

V každej kategórií bude ocenená jedna inštitúcia či jedna osobnosť. 

Prihlasovanie do Národnej ceny kvality v OVP 2022 bude ukončené 31. marca 2023 (vrátane).

Následne budú vybrané inštitúcie propagované na sociálnych sieťach v rámci Mesiaca kvality. Členovia poroty nenominujú a/alebo sa nepodieľajú na nomináciách poskytovateľov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny kvality OVP 2023 sa uskutoční počas Konferencie 27. apríla 2023 v Košiciach.

Hlavnou výhrou v každej kategórii je propagačné video, ktoré bude prezentovať jedinečnosť a kvalitu vzdelávacej inštitúcie či osoby. Ocenení ďalej získajú plaketu Národnej ceny kvality OVP 2023 a diplom.

Registrovaním sa do Národnej ceny kvality v OVP súhlasíte so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoj súhlas poskytujem dobrovoľne a som si vedomý/-á toho, že mám právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Prevádzkovateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na nepresnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte eqavet@siov.sk.

Pri vypĺňaní formulára prosím dodržujte minimálny a maximálny počet znakov: min. 1500 a max. 3000 znakov. Svoj príbeh môžete zatraktívniť priloženou prílohou vo formáte jpg, png alebo zip vo veľkosti do 10MB, či internetovými odkazmi. Nahratím príloh súhlasíte s ich zverejnením. Deadline na zaslanie formulára je 31.3.2023.