Základné informácie o EQAVET

EQAVET- Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality poskytuje tvorcom politík, národným inštitúciám a poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy spoločné nástroje na riadenie kvality v oblasti OVP.

Rámec vypracovali členské štáty v spolupráci s Európskou komisiou a v roku 2009 ho prijali Európsky parlament a Rada. Je to kľúčový prvok nadväzujúci na Kodanskú deklaráciu, ktorá vyzýva k užšej spolupráci v oblasti OVP a v pokračujúcej práci na obnove európskych systémov odborného vzdelávania a prípravy. V každom členskom štáte poskytuje prístup k informáciám o rámci a otázkach v oblasti zabezpečenia kvality OVP v danej krajine Národné referenčné miesto pre zabezpečenie kvality.

Jedným z hlavných cieľov EQAVET je budovanie kultúry kvality v jednotlivých krajinách alebo inštitúciách. Kultúra kvality sa zakladá na zavádzaní opatrení v súlade so štvorfázovým cyklom kvality, ktorý predstavuje: 

 • plánovanie – nastavenie jasných, vhodných a merateľných cieľov
 • realizácia – zavedenie procesov a postupov pre dosiahnutie vytýčených cieľov 
 • hodnotenie – navrhnutie a vytvorenie hodnotiacich mechanizmov založených na získavanie dát
 • preskúmanie (revízia) – diskusia s aktérmi, zabezpečenie a zapracovanie spätnej väzby,  nastavenie nových krokov a opatrení na dosiahnutie cieľov či nových cieľov

INDIKÁTORY EQAVET 

Na podporu hodnotenia a zlepšovania kvality (na úrovni systémov i poskytovateľov odborného vzdelávania) bol navrhnutý súbor desiatich ukazovateľov kvality – indikátorov, ktorý bol rozvinutý na základe európskej spolupráce a ktorý vychádza z európskych údajov a národných registrov. Tento súbor ukazovateľov má podporu hodnotenia a zlepšovania kvality systémov alebo poskytovateľov OVP. Používatelia, či už to sú školy, krajské úrady, ministerstvá, alebo inej inštitúcie, si môžu zvoliť tie ukazovatele, ktoré najlepšie zodpovedajú ich požiadavkám na zabezpečenie kvality:

 1. Význam systémov zabezpečenia kvality pre poskytovateľov OVP
 2. Prostriedky vynakladané na vzdelávanie učiteľov
 3. Miera účasti v programoch OVP
 4. Miera dokončenia programov odborného vzdelávania a prípravy
 5. Miera uplatnenia účastníkov v programoch OVP
 6. Využitie získaných zručností na pracovisku
 7. Miera nezamestnanosti podľa jednotlivých kritérií
 8. Zastúpenie znevýhodnených skupín
 9. Mechanizmy, ktoré zibezpečujú potreby trhu práce a navrhujú zmeny v programoch OVP
 10. Opatrenia na podporu lepšieho prístupu k OVP