Správa o zabezpečovaní kvality v odbornom vzdelávaní a príprave 2020

Pracovná skupina Národného referenčného miesta pre EQAVET pripravila Správu o zabezpečovaní kvality OVP v SR 2020, ktorá mapuje opatrenia na zabezpečovanie kvality z troch aspektov- na systémovej úrovni v odbornom školstve a ďalšom odbornom vzdelávaní, na úrovni zriaďovateľov stredných odborných škôl (VÚC) a z pohľadu poskytovateľov (strednej odbornej školy).

V súčasnosti tím autorov diskutuje pripomienky odbornej verejnosti, ktoré bolo možné zaslať do 30. 06. 2020. Finálna verzia Správy bude k dispozícii na našej stránke v septembri 2020.

Za Vaše pochopenie a trpezlivosť ĎAKUJEME.