Správa o zabezpečovaní kvality v odbornom vzdelávaní a príprave 2020

Pracovná skupina Národného referenčného miesta pre EQAVET pripravila Správu o zabezpečovaní kvality v SR, ktorá mapuje opatrenia na zabezpečovanie kvality z troch aspektov- na systémovej úrovni v odbornom školstve a ďalšom odbornom vzdelávaní, na úrovni zriaďovateľov stredných odborných škôl (VÚC) a z pohľadu poskytovateľov (strednej odbornej školy).

Privítame Vaše názory, pripomienky a návrhy, ktoré môžete odoslať prostredníctvom formulára alebo na adresu eqavet@siov.sk