Trasovanie absolventov odborného vzdelávania a prípravy v rámci EQAVET

Koncept trasovania absolventov a jeho relevantnosť

Trasovanie kariéry absolventov odborného vzdelávania a prípravy (OVP), napr. ich situácie na trhu práce po skončení štúdia, je kľúčové pre budovanie OVP vysokej kvality, ktoré dokáže flexibilne zareagovať na zmeny na trhu práce. Trasovanie absolventov sa môže uskutočniť na rôznych úrovniach (národná, regionálna, inštitucionálna) a pomocou rôznych metód, a môže tak slúžiť na rôzne účely podľa potrieb koncových používateľov. Môže poskytnúť dôležité informácie o trhu práce, potrebách pracovného trhu, možnostiach práce pre absolventov, ale aj konkrétnu spätnú väzbu podloženú údajmi o kvalite a efektivite programov odbornej prípravy.

Trasovanie absolventov na inštitucionálnej úrovni znamená uskutočňovanie jednorazových prieskumov v určený čas po skončení štúdia, ktoré sa pravidelne opakujú (raz ročne), a počas tohto obdobia inštitúcie vyhodnotia a posúdia situáciu svojich absolventov na trhu a ich úspech vo svete práce, a na druhej strane tiež preveria spokojnosť absolventov a ich zamestnávateľov s odbornou prípravou. Výsledky sledovania absolventov na inštitucionálnej úrovni poskytnú údaje a informácie pre zlepšenie kvality inštitúcií a môžu pomôcť školám pri tvorbe ponuky a obsahu odbornej prípravy, ktoré budú lepšie zodpovedať požiadavkám miestneho trhu práce, a tým sa zlepší aj zamestnateľnosť absolventov, no zároveň sa dajú použiť aj pri pedagogickom a odbornom rozvoji, kariérnom poradenstve a marketingových aktivitách škôl.

Pozícia sledovania absolventov v politike EÚ zameranej na rozvoj odbornej prípravy a vzdelávania

Za posledné roky sa podpora tvorby prieskumov a systémov zameraných na sledovanie absolventov stala prioritnou oblasťou politiky OVP aj v Európskej únii.

Závery z Rigy o odbornom vzdelávaní a príprave (2015) zdôrazňujú potrebu vytvoriť a uplatňovať priebežnú výmenu informácií a spätnej väzby v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá by obsahovala koherentné systémy na zber a analýzu údajov, monitorovacie systémy a všetky mechanizmy, ktoré používajú údaje o zamestnateľnosti, vstupe na pracovný trh a kariérnom pokroku absolventov OVP ako dôležitú súčasť zlepšenia kvality politiky v oblasti OVP a poskytovania OVP. Tieto systémy a mechanizmy musia byť vytvorené v súlade s európskym referenčným rámcom zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (rámec EQAVET), ktorý je súčasťou systémov zabezpečenia kvality OVP.

Sledovanie absolventov odborného vzdelávania a prípravy sa tiež zdôrazňuje v Európskom programe pre nové zručnosti (2016), ktorého cieľom je zlepšiť zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť (priorita 2.3:  Zlepšenie zručností a informácií na podporu lepších kariérnych rozhodnutí).

Jednoznačne rastúcu dôležitosť a úlohu trasovania absolventov v aktuálnej politike EÚ vidíme v Odporúčaniach Rady o trasovaní absolventov, ktoré boli prijaté v roku 2017. V dokumente sa zdôrazňuje, že ak sa má zvýšiť zamestnateľnosť a produktivita prostredníctvom poskytovania správnych vedomostí, zručností a kompetencií, je nevyhnutné mať kvalitné informácie o kariérnej ceste absolventov. EQAVET tiež zdôrazňuje hodnotu týchto informácií z pohľadu odborného vzdelávania a prípravy.

Zber, analýza a používanie údajov získaných zo sledovania absolventov sú potrebné na pomoc študentom pri uskutočňovaní informovaných rozhodnutí o ich ďalšom vzdelávaní a príprave a na podporu budovania politík a plánovania vzdelávacích a školiacich programov.

Vzťah medzi Rámcom EQAVET a trasovaním absolventov

Počas kontroly kvality systémov OVP založených na EQAVET inštitúcie OVP pravidelne zbierajú údaje o kariérnom vývoji a kariérnom pokroku absolventov. V rámci EQAVET, ktorý slúži ako referenčný nástroj pre zlepšenie a vývoj na úrovni členských štátov sa sledovanie absolventov objavuje na viacerých miestach ako relevantný a dôležitý aspekt medzi spoločnými kritériami kvality cyklu kontroly a zlepšovania kvality EQAVET, ako aj v kontexte orientačných deskriptorov s podrobnosťami o týchto kritériách a ukazovateľov EQAVET.

Orientačný deskriptor EQAVET na úrovni inštitúcií OVPVzťah medzi orientačným deskriptorom EQAVET a sledovaním absolventov
Plánovanie
Sú nastavené a monitorované explicitné ciele a zámery a programy odbornej prípravy sú navrhnuté tak, aby sa tieto ciele naplnili.
Výsledky inštitucionálnych hodnotení, vrátane výsledkov prieskumu trasovania absolventov OVP sa budú brať do úvahy a použijú sa pri navrhovaní ponuky odborného vzdelávania, budovaní učebných osnov, kontrole obsahu programov odbornej prípravy a revízii základných inštitucionálnych dokumentov s cieľom zabezpečiť, aby študijné programy pomohli dosiahnuť ciele a zámery stanovené inštitúciou.
Implementácia
Programy odbornej prípravy v inštitúciách OVP umožňujú študentom dosiahnuť očakávané výsledky vzdelávania.
Počas sledovania absolventov inštitúcia vyhodnotí počet/percento študentov, ktorí úspešne dokončili štúdium a ktorí úspešne absolvovali záverečnú odbornú skúšku. Očakávané výsledky vzdelávania sa môžu považovať za dosiahnuté, ak dôjde k úspešnému absolvovaniu záverečnej skúšky.
Hodnotenie
Hodnotenie zahŕňa zber a použitie údajov a adekvátne a účinné mechanizmy na zapojenie interných a externých zainteresovaných strán.
Sledovanie absolventov OVP sa zvyčajne uskutočňuje v rámci inštitucionálneho sebahodnotenia. Výsledky prieskumu trasovania absolventov a zistenia uskutočnené na základe jeho analýzy tvoria súčasť hodnotenia. Prieskum trasovania absolventov sa zakladá na zbere údajov, po ktorom nasleduje analýza a tvorba záverov na základe týchto údajov a použitie zistení na zlepšenie kvality inštitúcie. Interné a externé zainteresované strany (vrátane aktérov na trhu práce) budú zapojené do rôznych fáz procesu (zber údajov, analýza, hodnotenie, stanovenie potrebných zlepšení).
Kontrola a zlepšenie
Postupy spätnej väzby a kontroly sú súčasťou strategického vzdelávacieho procesu v organizácii, podporujú budovanie vysokokvalitného poskytovania vzdelávania a zlepšujú príležitosti učiacich sa.
Vypracovaný postup trasovania absolventov je súčasťou procesov systému riadenia kvality. Inštitúcie používajú údaje zozbierané od absolventov počas prieskumu sledovania absolventov na priebežné zlepšovanie odbornej a pedagogickej práce a aktivít odbornej prípravy. Okrem toho informácie o sledovaní absolventov môžu byť užitočné pre potenciálnych študentov, ktorí si vyberajú kariéru/profesiu, ako aj pre ich rodičov, pretože tieto údaje ukazujú, akú majú šancu nájsť si prácu v danom odvetví.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov znázorňujúcich vzťah medzi orientačnými dekriptormi rámca EQAVET na úrovni inštitúcií OVP a sledovania absolventov:

Z desiatich referenčných ukazovateľov, ktoré sú súčasťou rámca EQAVET, dva ukazovatele, ktoré majú zmysel a dajú sa použiť aj na inštitucionálnej úrovni, priamo súvisia s trasovaním absolventov. Tieto kľúčové ukazovatele pre trasovanie absolventov sú:

  • Ukazovateľ č. 5: Miera pracovného umiestnenia absolventov OVP.
  • (5a) umiestnenie osôb, ktoré sa vzdelávali v OVP v určenom čase (6-12-36 mesiacov) po dokončení odbornej prípravy,
  • (5b) podiel zamestnaných osôb, ktoré sa vzdelávali v určenom čase po dokončení odbornej prípravy.
  • Ukazovateľ č. 6: Využívanie nadobudnutých zručností na pracovisku.
  • (6a) informácie o zamestnaní získanom osobami 12 až 36 mesiacov po dokončení odbornej prípravy,
  • (6b) miera spokojnosti osôb a zamestnávateľov so získanými zručnosťami/odbornými spôsobilosťami.

 V súlade s prioritnou politikou EÚ v rámci OVP, NRP EQAVET Maďarsko vypracovala metodické odporúčanie pre inštitúcie OVP založené na rámci EQAVET na podporu implementácie trasovania absolventov na inštitucionálnej úrovni.

Autorka (originál): KATALIN MOLNÁR-STADLER (EQAVET NRP HU)

Zdroj: EPALE