Aktéri OVP diskutovali o zabezpečovaní kvality

Ponúkame vám hlavné závery diskusie

Dňa 14. apríla 2021 sa konalo prvé diskusné fórum o kvalite OVP realizované Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci projektu QUANTUM – Siete kvality. Diskusie sa zúčastnili významní aktéri OVP vrátane zástupcov Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, samosprávnych krajov Slovenskej republiky, konkrétne Banskobystrického, Trenčianskeho a Prešovského, stredných odborných škôl, a ďalších zainteresovaných strán z verejného i súkromného sektora. Diskusia sa konala v on-line priestore, nakoľko protipandemické opatrenia nedovoľovali osobné stretnutie.

Cieľom diskusných fór je najmä zozbierať názory dôležitých aktérov v oblasti OVP na vytváranie Siete kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Slovensku a spoluprácu aktérov v rámci siete, ako i názory a skúsenosti s nástrojmi zabezpečovania kvality OVP.

Najvýznamnejšie závery diskusie z oblasti kvality OVP zo 14. apríla sú nasledovné:

  • je nevyhnutné posilniť dialóg a výmenu dobrej praxe v oblasti zabezpečovania kvality OVP medzi aktérmi na národnej úrovni,
  • zástupcovia zúčastnených samosprávnych krajov prejavili záujem kooperovať v oblasti Peer Review,
  • sledovanie uplatnenia absolventov a pretavenie výsledkov trasovania do praxe považujú zúčastnení za dôležitý mechanizmus zabezpečovania kvality OVP, a uvítali by posilnenie tohto mechanizmu na Slovensku.

Navyše, diskusia poukázala na alarmujúci problém nedostatku učiteľov odborných predmetov na stredných odborných školách.

Diskusie v súčasnosti prebiehajú aj v ostatných partnerských krajinách projektu: Taliansku, Portugalsku a Rakúsku.

Druhé diskusné fórum sa uskutoční dňa 22. apríla 2021. Pre registráciu prosím vyplňte dotazník.

Viac informácií o projekte: https://www.quality-networks.eu/ (v anglickom jazyku) alebo https://siov.sk/projekt-quantum/ (v slovenskom jazyku).

Ak máte záujem zapojiť sa do Siete kvality v SR, kontaktujte nás na eqavet@siov.sk  

Aktivitu realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci projektu QUATUM – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (projektové číslo:  2020-1-SK01-KA202-078249).