Odborníci z Česka a Slovenska o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania

Dňa 22. októbra 2020 sa uskutočnil česko-slovenský webinár na tému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Jeho cieľom bola výmena skúseností v rôznych oblastiach zabezpečovania kvality OVP aplikovaných v českom a slovenskom vzdelávacom systéme. Webinár organizovali Národné referenčné miesta (NRM) pre EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy), ktoré pôsobia v rámci Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

Každá z krajín používa v rámci zabezpečovania kvalitného OVP iné postupy a procesy, avšak s rovnakým cieľom – zabezpečiť kvalitné OVP, vysokokvalifikovanú pracovnú silu, podporiť zamestnanosť, ako i výchovno-vzdelávací proces na vysokej úrovni kvality.

Webinár otvoril Ing. Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV, ktorý vyzdvihol pridanú hodnotu vzájomnej výmeny skúseností v oblasti zabezpečovania kvality OVP.  Počas seminára odzneli informácie o aktivitách národných referenčných bodov EQAVET s dôrazom na rozvoj metódy vzájomného hodnotenia (v SR), ako aj podporu spolupráce škôl a zamestnávateľov, pilotného overovania žiackeho e-portfolia a prepojenie akčného plánovania a zabezpečovania potrieb zamestnávateľov v oblasti priemyslu 4.0 (v ČR).

Hlavná časť webinára sa venovala dvom tematickým okruhom, ktoré patria k ťažiskovým témam v oboch krajinách.  České prezentácie sa zamerali na výsledky národného projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) a ich využitiu a na  úrovni školy (Mgr. Hana Novotná, hlavná analytička projektu P-KAP, PhDr. Roman Liška, MBA., riaditeľ Strední odborné školy pro administrativu Evropské unie). Dôležitú tému eliminácie predčasných odchodov zo vzdelávania a poznatky z tejto oblasti nadobudnuté v rámci projektu P-KAP predstavila Ing. Jana Trhlíková, analytička oddelenia analýz a medzinárodnej spolupráce NPI ČR.

Slovenská časť webinára priblížila skúsenosti s implementáciou metódy vzájomného hodnotenia (peer review) na regionálnej úrovni (Ing. Eva Žernovičová, Trenčiansky samosprávny kraj).Talianska expertka Sylvia Liuti, riaditeľka pre európske projekty asociácie Forma.azione, predstavila svoje osobné skúsenosti s implementáciou metódy na národnej úrovni v Taliansku.

Webinár bol ukončený diskusiou o zabezpečovania kvality vzdelávania počas pandémie COVID-19.

Záznam webinára je prístupný na kanáli YouTube Európsky týždeň odborných zručností.

Program a všetky prezentácie webinára na stiahnutie:

Program

Česko-slovenský webinár o zabezpečovaní kvality v odbornom vzdelávaní a príprave, Gállová (NRM EQAVET SK)

Zajišťování kvality a atraktivity odborného vzdělávání v ČR, Palánová, Kaňáková (NRM EQAVET CZ)

Projekt P-KAP: Dvě vlny šetření a dopad projektu na kvalitu řízení kraje, školy a systému, Novotná (projekt P-KAP)

Príklad z praxe: SOŠ pro administrativu Evropské unie, Liška (SOŠ pro administrativu EU)

Eliminácia predčasných odchodov zo vzdelávania, Trhlíková (NPI ČR)

Ako a prečo Trenčiansky samosprávnych kraj zavádza pozíciu koordinátora kvality v škole a metódu vzájomného hodnotenia kvality školy, Žernovičová (TSK)

Príklad z Talianska: peer review na systémovej úrovni a adaptácia metódy vo vzdelávaní dospelých, Liuti (FORMA.Azione SRL)

23. októbra 2020 zorganizovalo NRM EQAVET  v SR (ŠIOV) informačný webinár pre zástupcov odborov školstva samosprávnych krajov, ktorý sa výhradne venoval metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review). Viac o metóde sa dočítate v sekcii peer review.

Záznam webinára je prístupný na kanáli YouTube Európsky týždeň odborných zručností.

Viac o aktivitách NRM EQAVET sa dozviete na oficiálnych stránkach:

NPI ČR: https://www.npicr.cz/  

NRM EQAVET CZ: www.eqavet.cz   

ŠIOV: https://siov.sk/

NRM EQAVET SK: https://okvalite.sk/

Európsky týždeň odborných zručností: www.tyzdenzrucosti.eu