Odborníci o metóde Peer Review (videoprezentácie)

Národné referenčné miesto EQAVET (Štátny inštitút odborného vzdelávania) usporiadal dňa 11. marca 2021 v spolupráci s Európskou komisiou on-line aktivitu vzájomného učenia sa s názvom Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia Európskej komisie, Národných referenčných miest EQAVET v členských štátoch EÚ a ďalší záujemci o túto tému.

Európska metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP, peer review, je používaná na zabezpečenie a zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na rôznych úrovniach. Viac o metóde peer review.

Cieľom aktivity bolo informovať účastníkov o spôsoboch využívania metódy na regionálnej úrovni a úrovni odborných škôl v rôznych členských štátoch. Zároveň však aj informovať o využívaní metódy na systémovej úrovni, čo je novinkou pre členské štáty, ktorú uvádza Odporúčanie pre OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020).

Videoprezentácie (v anglickom jazyku) ako aj celá konferencia sú dostupné na YouTube kanály Európsky týždeň odborných zručností.

Jedným zo zistení konferencie je fakt, že hoci členské štáty majú rozdielne systémy OVP a rozličnú úroveň kvality OVP a jej kultúry, no aj tak prekážky, ktorým čelia organizátori Peer Review sú veľmi podobné. Konkrétne sa jedná najmä o nedostatok času, veľkosť krajiny (resp. malý počet obyvateľov, ktorý spôsobuje, že “každý pozná každého,” ako aj v neposlednej rade nesystematické uchopenie metódy na národnej úrovni. Práve posledný spomínaný fenomén, teda uchopenie metódy a jej výkonu na systémovej úrovni, by dokázal prispieť k riešeniu ostatných problémov spojených s využívaním metódy.

Inga Puiša z litovského Centra pre kvalifikácie a rozvoj OVP (Qualifications and VET Development Centre, QVETDC), okrem iného porovnáva systémy riadenia kvality – EQAVET a ISO – na prípadovej štúdii z Litvy.

Anni Karttunen (Globedu, Fínsko) sa vo svojej prezentácii venuje aj konceptu virtuálnych peer review – zhŕňa výhody a nevýhody virtuálneho prevedenia metódy.

Viac prezentácií nájdete na YouTube kanály Európsky týždeň odborných zručností.

Podujatie sa konalo s finančnou podporou Európskej komisie v rámci projektu programu Erasmus+ EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (projektové číslo: 609305-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP) realizovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rokoch 2019 – 2021.  Podpora Európskej komisie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie obsiahnutých informácií.