EPALE: tematický týždeň: EQAVET – sledovanie absolventov OVP

V týždni od 16. -19. marca koná národné referenčné miesto EQAVET Maďarsko Tematický týždeň: EQAVET a sledovanie absolventov OVP (Thematic week: EQAVET – graduate tracking in vocational education and training) v anglickom jazyku.

. The development and operation of graduate tracking strategies is a serious professional task, which includes the recognition of relevant data, determination, analysis and interpretation of the data collecting method, and the feedback of valid information into future planning.

Sledovanie absolventov odborného vzdelávania a prípravy a spätná väzba od poskytovateľov OVP je jednou z hlavných výziev pri implementácii EQAVET. Vypracovanie a implementácia stratégií sledovania absolventov je úloha, ktorá zahŕňa rozpoznanie relevantných údajov, určenie, analýzu a interpretáciu metódy zhromažďovania údajov, ako aj premietnutie relevantných informácií do budúcich plánov školy.

Počas tohto tematického týždňa sa maďarské NRM EQAVET zameria na koncept a význam sledovania absolventov. Budú prezentované metodické odporúčania pre implementáciu sledovania absolventov na inštitucionálnej úrovni a úspešné príklady projektov ERASMUS+, ako aj tréning, ktorý organizovalo spoločne NRM EQAVET Maďarska a Slovinska.

Viac informácií nájdete na EPALE