Trendy odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku

Fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je považovaný za jeden z najatraktívnejších. Vyznačuje sa flexibilnými spôsobmi učenia sa a prípravy a individuálnym prístupom k učiacim sa. Vo Fínsku vstúpila 1. januára 2018 do platnosti reforma OVP, ktorá okrem iného mení aj spôsob preskúšavania žiakov*. Čo teda tvorí fínsky systém odborného vzdelávania a prípravy tak atraktívnym, že aj my na Slovensku ho považujeme za najlepší príklad?

OVP vo Fínsku

Možnosť zapojiť sa do odborného vzdelávania a prípravy majú nielen mladí ľudia bez vyššej strednej kvalifikácie ale aj dospelí, ktorí aktívne participujú na pracovnom trhu. Z tohto dôvodu môže učiaci sa získať kvalifikáciu v rámci školského vzdelávania alebo ako kvalifikáciu založenú na kompetenciách.

Kľúčovými inštitúciami sú Ministerstvo vzdelávania a kultúry a Fínska národná agentúra pre vzdelávanie, avšak tie dávajú školám veľkú voľnosť pri tvorbe kurikula a flexibilitu v oblasti formy a spôsobu vyučovania žiakov.

Odborné vzdelávanie ponúka vyše 370 rozličných odborov z oblasti technických vied, komunikácií a dopravy (36 %), ekonómie a administratívy (19 %), zdravotníctva a sociálnych služieb (17 %), turizmu a hotelierstva (13 %), kultúry (7 %), environmentálnych štúdií (6 %), humanitných vied a vzdelávania či prírodných vied. Počas trojročného štúdia žiak nadobudne minimálne 120 kreditov, z čoho až 90 kreditov je získaných zo študovanej profesijnej oblasti, 20 kreditov pozostáva zo všeobecných predmetov – jazyky, matematika, spoločenské a prírodné vedy a 10 kreditov žiak získa z voliteľných predmetov.

Približne 9 % z celkového počtu stredoškolských žiakov každoročne praktizuje odborný platený výcvik, realizovaný ako dočasné zamestnanie, na základe učňovskej zmluvy medzi zamestnávateľom, zamestnancov a odbornou inštitúciou. Odborná príprava pritom tvorí 70 – 80 % z celkového vzdelávania a prípravy. Po úspešnom ukončení odborného vzdelávania a prípravy môžu žiaci pokračovať v štúdiu v terciárnom vzdelávaní alebo sa môžu uplatniť na pracovnom trhu, pričom možnosť zvýšiť si svoje vzdelanie či možnosť rekvalifikácie je pre nich vždy otvorená. Vďaka tomu fínsky systém OVP reaguje na potreby pracovného trhu, a kladie dôraz na vzdelávanie dospelých.

Percentuálny podiel žiakov zapísaných do odborného stredoškolského vzdelávania zo všetkých zapísaných žiakov stredných škôl v severských krajinách v roku 2016. Graf uvádza aj priemer 22 krajín EÚ a krajín OECD (zdroj: Key Figures on Vocational Education and Training In Finland, str. 17)

Nezabúdajú na dospelých

Ako už naznačuje predošlý odsek, fínske OVP sa adaptovalo tak, aby dokázalo reagovať na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce. OVP je otvorené ako pre mladých ľudí, ktorým ponúka stredoškolské vzdelanie, tak aj pre dospelé osoby, ktorým umožňuje získať kvalifikáciu/rekvalifikovať sa flexibilnými študijnými cestami, pričom dospelí učiaci sa využijú svoje znalosti a schopnosti získané neformálnym a informálnym učením sa.

Už na začiatku štúdia sú učiacemu sa uznané výsledky predošlého vzdelávania, čo umožní vypracovanie plánu rozvoja osobnej spôsobilosti, resp. individuálneho študijného plánu, zameraného na dosiahnutie želaných učebných modulov a získanie kvalifikácie. Plán rozvoja osobnej spôsobilosti sa vypracúva pre dospelých učiacich sa aj pre mládež. V niektorých prípadoch je „ušitý“ na celú skupiny, inokedy využíva individuálny prístup. Individuálny plán a jeho flexibilita motivuje žiakov vo vzdelávaní a dosahovaní lepších výsledkov.

Vďaka individuálnemu prístupu získa dospelý učiaci sa tie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu chýbajú na dosiahnutie želanej kvalifikácie, a šetrí tak svoj čas i verejné výdavky na jeho vzdelávanie (vzdelávanie je bezplatné). Individuálny študijný plán sa môže v priebehu štúdia kedykoľvek pozmeniť podľa potreby.

Žiaci získavajú nové kompetencie v škole i na pracovisku, a novinkou od roku 2018 je hodnotenie a preskúšavanie nie len pedagógmi, ale taktiež expertmi z danej oblasti priamo na pracovisku. Hodnotenie je založené na národných hodnotiacich štandardoch. Poskytovateľ OVP vydáva osvedčenie o kvalifikácii, prípadne osvedčenie o absolvovaných moduloch, ak študent nezískal celkovú kvalifikáciu. Osvedčenia umožňujú pokračovať vo vzdelávaní a zabezpečujú transparentnosť voči zamestnávateľom.

Vzdelávacie inštitúcie ponúkajúce OVP otvárajú svoje brány aj pre seniorov a migrantov. Poskytovateľ OVP teda slúži ako verejný servis pre širokú škálu obyvateľstva.

Kvalita ako samozrejmosť

Pri otázke kvality odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku je nutné podotknúť, že kultúra kvality je na vysokej úrovni. Svedčí o tom aj skutočnosť, že veľké vzdelávacie inštitúcie majú vlastného manažéra kvality. Je ním zväčša pedagóg, ktorému umožňuje znížený úväzok realizáciu v oblasti manažmentu kvality vzdelávania a odbornej prípravy.

Pre Fínov nie je cudzia ani metóda vzájomného hodnotenia kvality školy (peer review). Pri tom ich nezastavia ani veľké vzdialenosti vzdelávacích inštitúcií, pretože v niektorých prípadoch pri využívaní metódy peer review používajú pri rozhovoroch a diskusiách informačno-komunikačné technológie. Pri záverečnom hodnotení školy vyplývajúceho z peer review je zväčša prítomná celá škola vrátane žiakov – či už naživo alebo cez Skype. Fínske odborné školy taktiež experimentujú s medzinárodným peer review. Kainu Vocational College (FI) uskutočnili hodnotenie peer review so Středním odborným učilištem v Znojme (CZ). Žiaci vnímajú vypĺňanie anonymných dotazníkov na zistenie spokojnosti s procesom vyučovania a odbornej prípravy ako zažitú prax. Hodnotiace dotazníky vypĺňajú aj pedagógovia. Fínske ministerstvo školstva a kultúry každoročne udeľuje Cenu za kvalitu OVP vybranému poskytovateľovi.

Štátna školská inšpekcia inak

Samozrejmosťou je vypracovanie sebahodnotiacej správy každý školský rok, avšak návšteva štátnej školskej inšpekcie tak ako ju poznáme na Slovensku, vo Fínsku nehrozí. Sebahodnotiacu správu hodnotí Fínske centrum hodnotenia vzdelávania, ktoré školám poskytuje spätnú väzbu – avšak nezostavuje rebríček. Fínske centrum hodnotenia vzdelávania poskytuje externú evaluáciu vzdelávacím inštitúciám všetkých stupňov vzdelávania. Hodnotí aj výsledky vzdelávania, jediný problém vzniká pri hodnotení tzv. soft skills, teda mäkkých zručností, na čo Fínske centrum hodnotenia vzdelávania nemá jednotnú metodológiu. Evaluácia je transparentná, participatívna a interaktívna.

Učia sa žiaci aj učitelia

Postavenie učiteľa vo fínskej spoločnosti je veľmi vysoké a adekvátne ohodnotené. Záujem o štúdium pedagogiky je veľmi vysoký, a počet uchádzačov o toto štúdium niekoľkokrát prevyšuje študijné kapacity univerzít. Učiteľská profesia je pravdepodobne obľúbená aj pre vysoký stupeň autonómie, ktorou učiteľ disponuje pri výbere vyučovacích metód, učebných materiálov či hodnotení žiakov. Školy sa do vysokej miery podieľajú na vytváraní legislatívy, a učitelia sa tiež podieľajú na tvorbe učebných osnov v mieste pôsobenia, ako aj na národnej úrovni. Dôležitým aspektom v rámci kvality učiteľov vo Fínsku je celoživotné vzdelávanie a seba rozvoj. To platí vo všetkých študijných odboroch, no špeciálne pre priemyselné a digitálne odvetvia, pričom sa Fíni neboja do vzdelávania prípravy zavádzať nové prvky, ktoré so sebou prináša digitalizácia a robotizácia. Digitalizácia ovplyvňuje všetky študijné odbory a modernizuje vyučovacie metódy vo Fínsku.

Záverom je dôležité podotknúť, že vo Fínsku sa neboja aplikovať konštruktívnu spätnú väzbu na proces OVP, a zlepšovať tak poskytované služby učiacim sa. Mierne nadnesene sa dá povedať, že reforma fínskeho vzdelávacieho systému, ktorá začala v 60. rokoch, stále trvá. Vo Fínsku neustále zlepšujú systém vzdelávania, neboja sa aplikovať nové prvky a promptne reagujú na zmeny na trhu práce. Kultúra kvalita je na vysokej úrovni, čo v konečnom dôsledku pramení z celkovej mentality v krajine. Ak sa teda chceme inšpirovať fínskym systémom OVP a vnášať prvky, ktoré si osvojili ako samozrejmosť, do systému v našej krajine, márne budeme reformovať školský systém, pokiaľ nenastane zmena na individuálnej úrovni, v myslení každého z nás. 

Ďalšie zaujímavosti o OVP vo Fínsku v skratke:

  • Vyše 70% absolventiek a o niečo viac absolventov OVP si nájde do roka prácu.
  • 80% žiakov OVP študuje najmenej dva cudzie jazyky.
  • Okolo 13% žiakov OVP absolvuje mobilitu každý rok.
  • Žiakom OVP je poskytované jedno bezplatné jedlo denne a dostávajú tiež dotácie na dopravu v rámci vzdelávania.
  • Každý žiak má možnosť využiť osobné/kariérové poradenstvo a služby psychológa či zdravotníka.

*Autorka použila pre zachovanie vyššej zrozumiteľnosti a prehľadnosti textu tzv. zástupný rod. 

Barbora Černá,

August, 2019

Zdroje: