OVP v regióne stredného Pobaltia: Moderné a digitálne

Program regiónu stredného Pobaltia (2014 – 2020) je program Európskej únie (INTERREG Central Baltic), ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu Estónska, Lotyšska, Švédska a Fínska (vrátane Alandských ostrovov). Cieľom programu je podporiť vysoko kvalitné projekty, ktorých výsledkom budú riešenia spoločných fenoménov v regióne.

Jednou z priorít programu je podporenie zručností a inklúzie v regióne, v rámci ktorej sa okrem iného štáty zameriavajú aj na zosúlaďovanie programov odborného vzdelávania a prípravy. V rámci úspešných projektov sa podarilo zapojeným inštitúciám vytvoriť niekoľko potrebných a aktuálnych jednotných kurikúl a programov vzdelávania, pričom dôraz kládli na digitálne vzdelávanie, aktuálne potreby trhu práce a uľahčenie pracovnej mobility v rámci regiónu. Projekty sú realizované v rokoch 2014 – 2020.

Projekt DeDiWe (The Developer of Digital Health and Welfare Services – rozvoj elektronického zdravotníctva a sociálnych služieb) pomáha odborníkom z oblasti zdravotníctva osvojiť si používanie digitálnych technológií pri práci. Oblasť digitálneho zdravotníctva (využívanie digitálnych nástrojov v sektore zdravotníctva, napr. predpísanie receptu pacientovi elektronicky) je na vzostupe vo všetkých krajinách EÚ. V rámci projektu DeDiWe vytvorili zapojené vzdelávacie inštitúcie nový študijný program, ktorý je možné študovať prostredníctvom elektronickej platformy vzdelávania. Prostredníctvom on-line kurzu sa zdravotníci naučia ako ponúknuť občanom ľahko dostupné služby elektronického zdravotníctva, ako aj využitie digitálnych nástrojov vo svojom každodennom živote. Jednotné kurikulum bude využívané v rámci fínskych, estónskych a lotyšských zdravotníckych, sociálnych a IT študijných programov OVP. Ambíciou je zapracovať kurikulum do všetkých menovaných programov vzdelávania v Pobaltských krajinách, či dokonca EÚ.

ITSVET (ICT Security in VET –bezpečnosť IKT v OVP) je názov projektu, ktorého cieľom je rozvoj zručností v oblasti bezpečnosti pri používaní informačno-komunikačných technológií (IKT) na úrovni OVP. Požiadavka po odborníkoch z tejto oblasti za posledné roky výrazne vzrástla v pobaltskom regióne. Na vytvorení modelu spolupracovali zamestnávatelia, inštitúcie OVP a národné autority v oblasti, ktorí preskúmali a identifikovali potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre výkon povolania špecialistu IKT bezpečnosti. Na základe výsledkov, partneri projektu vytvorili nové spoločné kurikulum pre odborné školy v Estónsku, Lotyšsku a Fínsku. Participujúce školy pilotujú študijný program. Spoločné kurikulum tiež napomáha pracovnej mobilite v regióne Baltského mora.

SAFHY (Safety and Hygiene – safer environment – Bezpečnosť a hygiena – bezpečnejšie prostredie) je projekt, ktorý sa zameriava na rozvoj zručností v oblasti upratovacích a dezinfekčných služieb v Estónsku a Fínsku prostredníctvom zosúlaďovaní kurikúl a učebných materiálov pre OVP a trh práce. Projekt propaguje učenie sa a profesionalitu v týchto odvetviach pre redukovanie hygienických a zdravotných rizík a zvyšuje tak bezpečnosť zdravotníckeho prostredia a  čistiacich služieb. Význam dodržiavania bezpečnostných hygienických zásad vzrástol v roku 2020 najmä počas pandémie koronavírusu. V rámci projektu boli revidované a obohatené dvoje kurikulá a metóda odbornej prípravy. Projekt taktiež pilotoval používanie elektronickej platformy pri vzdelávaní v oblasti zdravotníctva a  upratovacích a dezinfekčných služieb. Elektronické učebné materiály zlepšujú zručnosti v oblasti hygieny a bezpečnosti a zároveň jazykové znalosti, čím napomáhajú uplatneniu absolventov na trhu práce.

Interreg Central Baltic. 2020. [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: http://centralbaltic.eu/

Mgr. Barbora Jakubíková

Štátny inštitút odborného vzdelávania