ECVET v České republice v období 2014–2020

Českí experti Európskeho systému kreditov v OVP (ECVET) sa s nami podelili o ich skúsenosti v rámci implementácie a využívania ECVET v ČR.

První kroky k využívání Evropského systému kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) odstartovalo Koordinační centrum pro ECVET v České republice ještě před rokem 2014.  Potřebnou podporu zavádění ECVET poskytoval národní tým expertů ustavený v rámci národní agentury programu Erasmus+. Tou je v České republice Dům zahraniční spolupráce, jedna z přímo řízených organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavním cílem bylo šíření povědomí o nástroji a jeho výhodách mezi všemi typy odborných škol, které realizují mezinárodní projekty mobility. Nedílnou součástí seminářů pro žadatele o grant z programu Erasmus+ i pro realizátory projektů proto bylo informování o účelu a relevantních dokumentech ECVET. Spolu s tím vznikaly první informační brožury o ECVET, které představovaly hlavní zásady systému.

Výsledky těchto snah se začaly projevovat od roku 2014, kdy postupně narůstal podíl projektů mobility, které již ECVET využívaly. V prvním roce programového období dosáhl jejich podíl 43 % celkového počtu projektů. Již v následujícím roce se tento podíl v návaznosti na další šíření informací o ECVET zvýšil na 75 %. Členové národního týmu expertů ECVET se v rostoucí míře věnovali také zvyšování kvality implementace ECVET a vypracovali první analýzy používaných jednotek výsledků učení a první analýzy kvality využívání ECVET. Jejich výsledky byly skrovné: podle nich se v roce 2015 podíl projektů s velmi dobrým využíváním ECVET zvýšil oproti předcházejícímu roku z 20 % na 30 %.

Další práce na podpoře implementace ECVET byly zaměřeny na praktické otázky týkající se vypracování jednotek výsledků učení, Memoranda o porozumění a Smlouvy o učení a také na organizaci procedur hodnocení a uznávání výsledků učení. Členové týmu vypracovali vzory jednotek výsledků učení a natočeny byly první webináře s praktickými pokyny k jejich vypracování. Publikována byla také brožura s pokyny a příklady hodnocení výsledků učení, jejich validace a uznávání. V roce 2016 se podíl projektů využívajících ECVET zvýšil už na 95 % a využívání ECVET v projektech mobility se stalo běžnou součástí těchto projektů. Také kvalita využívání ECVET se postupně zvyšovala, i když kvalita řady jednotek výsledků učení byla stále ještě problematická.

Další podpora implementace ECVET od roku 2017 směřovala zejména ke zlepšování formulací výsledků učení obsažených v jednotkách a v hodnoticích formulářích. Analýza 732 jednotek výsledků učení provedená v roce 2017 dospěla k závěru, že za kvalitní lze považovat asi dvě třetiny analyzovaných jednotek. Zjištěné slabé stránky jednotek poskytly týmu podněty pro další práci s příjemci grantů. Pozitivním rysem tehdejšího období bylo, že některé zásady ECVET začaly odborné školy využívat i při mobilitách na národní úrovni, například při realizaci odborných praxí žáků. 

Rok 2018, v němž byla na evropské úrovni vyhlášena významná podpora dlouhodobým stážím prostřednictvím iniciativy ErasmusPro, vyvolal diskuse o specifických rysech jednotek výsledků učení pro dlouhodobé mobility. Tehdy také Evropská komise členským zemím EU doporučila, aby do projektů mobility začaly zahrnovat vedle specifických odborných kompetencí charakteristických pro určitý obor odborného vzdělávání i tzv. klíčové kompetence. Proto byla v České republice vypracována doporučení pro realizátory projektů týkající se specifik jednotek výsledků učení pro dlouhodobé mobility. Součástí prezentací na seminářích se stala doporučení, jak tyto kompetence začleňovat do jednotek výsledků učení. Nedávné průzkumy ukázaly, že se podařilo zlepšit procedury hodnocení, validace a uznávání výsledků učení. Také výsledky analýzy 288 závěrečných zpráv o realizaci projektů potvrdily, že se kvalita implementace ECVET zlepšila.

Na konci sledovaného období tak můžeme s potěšením konstatovat, že využívání nástroje ECVET a jeho zásad se v České republice stalo běžnou součástí projektů mobility, že ECVET přispěl ke zvýšení kvality těchto projektů a že zásady ECVET je možné a vhodné využívat i v dalších letech. Členové českého týmu expertů ECVET a pracovnice české národní agentury programu Erasmus+ také velmi oceňují možnost výměny zkušeností se slovenskými kolegy a kolegyněmi a mají za to, že i tato užitečná spolupráce přispěla k dosaženým výsledkům.  

Přestože Doporučení ECVET z roku 2009 bylo zrušeno, jeho zásady se začlení do dalších nástrojů politiky EU. Pozitivní je, že ECVET je po skončení pilotní fáze vnímán jako běžná součást projektů mobilit.

Využití ECVET v projektech mobility v ČR

 Výzva 2014Výzva 2015Výzva 2016Výzva 2017Výzva 2018Výzva 2019Výzva 2020
Procento schválených projektů
s ECVET  
42,8 %75,4 %95 %98,5 %100 %99,3 %98,6 %

Za český národní tým expertů ECVET: Jaromír Coufalík, Martina Kaňáková

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.