Inšpiratívne nominácie do Národnej ceny kvality v OVP 2023

Víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2023 sme vám už predstavili osobne na konferencii Kvalita odborného vzdelávania – imperatív pre budúcnosť, ako aj virtuálne prostredníctvom videí.

Dnes vám predstavíme stredné odborné školy, ktoré síce Národnú cenu kvality nezískali, ale ich prihlášky boli nesmierne inšpiratívne:

V kategórii Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP bola nominovaná aj Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves, ktorá:

✅ každoročne inovuje školský vzdelávací program v zmysle digitálnej transformácie a zmeny výroby v rámci Industry 4.0,

✅ pôvodné školské dielne prebudovala na moderné centrum odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejšími zariadeniami,

✅ v súčasnosti realizuje náročný projekt vodozádržných opatrení, vďaka ktorému chcú v súlade so zelenou stratégiou prispieť ku skvalitneniu životného prostredia a eliminácii klimatickej zmeny – zachytávanie dažďovej vody, premena asfaltových a betónových plôch na vodopriepustné, zelená strecha a zelené steny https://www.snv.sk/archiv?video=230324-1 

Pre viac info navštívte web školy: https://strojsnv.edupage.org/

V kategórii Profesijný rozvoj zamestnancov zarezonovala Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, pretože:

✅ na hodinách pedagógovia využívajú moderné aplikácie, gamifikáciu i virtuálnu anatomickú učebňu, ktorá je momentálne najmodernejšou virtuálnou anatomickou učebňou na Slovensku.

✅ v školskom roku 2022/2023 škola získala ocenenie Najinovatívnejšia škola v regióne. Navyše ich pedagóg sa umiestnil v top 10 v ocenení Učiteľ Slovenska (šk. rok 2021/2022).Viacerí pedagógovia sú zapojení do kvalitných dlhodobých rozvojových programov (Mentória/IRPU, Komenského inštitút, Kolumbus).

✅ pedagógovia sú v súčasnosti spolutvorcami a spoluorganizátormi vzdelávacej iniciatívy EDURAST RK. Platforma poskytuje bezplatné vzdelávania na mesačnej báze pre pedagógov z regiónu Liptov a zo širšieho okolia. Cieľom iniciatívy nie je len organizovať vzdelávacie workshopy, ale aj vytvoriť komunitu pedagógov na vzájomnú podporu a zdieľanie dobrých skúseností. Pre viac info navštívte web školy: https://szsmtsrbk.edupage.org/

V kategórii presadzovanie celoživotného prístupu v OVP bola nominovaná Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Kӧzépiskola Nové Zámky, ktorá:

✅ aplikuje moderné pedagogické prístupy, metódy a medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní. Veľký dôraz kladený na jazykovú prípravu a digitálne zručnosti

ako jediná škola na Slovensku ponúkajú vzdelávania v experimentálnom 2-ročnom študijnom programe – podológia. Tento odbor je na základe zvýšeného dopytu po starostlivosti o chodidlá stále viac žiadaný v kozmetickom a zdravotníckom priemysle.

✅ ponúka možnosť pomaturitného štúdia dennou aj večernou formou v odboroch praktická sestra, masér, podológ a sanitár.

Pre viac info navštívte web školy: http://www.szsnz.sk/

V kategórii Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP bola nominovaná Ing. Katarína Kubišová, ktorá je od roku 2012 riaditeľkou Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.

✅ Pani riaditeľka Kubišová iniciovala vznik študijných odborov agropodnikanie – kynológia, chov koní a jazdectvo, bioenergetika, rybárstvo a vodný manažment. Podieľala sa na zaradení nových študijných odborov do siete spojenej školy, ako veterinárne zdravotníctvo a hygiena, ochrana osôb a majetku, učebného odboru rybár, čím sa výrazne zvýšil počet žiakov. Aktuálne na škole študuje 902 žiakov.

✅ Za jej pôsobenia sa škola stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť chov koní a jazdectvo, rybárstvo, kynológia a farmárstvo, ktoré v súčasnosti okrem vzdelávania žiakov zabezpečuje aj celoživotné vzdelávanie dospelých. Úlohou centra je premena strednej odbornej školy na modernú vzdelávaciu inštitúciu, naplnenie stratégie celoživotného vzdelávania a zlepšenie podmienok praktického vyučovania.

✅ Podnikateľská činnosť školy: na školských rybníkoch – chov rýb, chov hydiny a ustajnenie koní v školskom zariadení, zapája žiakov do praktického chodu podniku s ekonomickým profitom.

Pre viac info navštívte školský web: http://www.spojsivanka.sk/

Ďakujeme všetkým nominovaným a tešíme sa na nové inšpirácie v budúcoročnom oceňovaní kvality v odborom vzdelávaní a príprave.