Asociácia stredných odborných škôl na vzdelávacej mobilite v Prahe

Počas májovej vzdelávacej mobility zamierili naši kolegovia z Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na Smíchovskú střední průmyslovú školu a gymnázium v Prahe.

Hlavným dôvodom výberu hosťujúcej organizácie bolo jej renomé o zapájaní žiakov a absolventov do chodu školy nad rámec klasického vyučovania. Účastníci vzdelávacej mobility mali možnosť zažiť viac ako každodenný chod školy. Trojdňová mobilita totiž prebiehala počas ústnych maturitných skúšok.

Smíchovská škola si pre slovenskú skupinu pedagógov pripravila tím sprievodcov v zložení – predsedu školského parlamentu a študenta, ktorý je zároveň asistentom riaditeľa. Okrem podrobnej prehliadky školy spojenej s rozhovormi so žiakmi si sprevádzajúci tím pre účastníkov pripravil:

  • prezentácie žiakov a pedagógov z oblastí kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie,
  • predstavenie metodiky učenia vybraných predmetov vedených žiakmi,
  • náčuvy vyučovacích hodín programovania a výpočtovej techniky s podrobným predstavením cieľov hodiny a spôsobu hodnotenia výstupu žiaka.

Ako nám účastníci prezradili, vzdelávacia mobilita prispeje k skvalitneniu hodnotiacich procesov žiakov, ako aj k prepracovaniu kritérií pre prijatie nových uchádzačov. Zároveň mobilitná skupina plánuje zorganizovať česko-slovenský videohovor školských parlamentov za účelom výmeny skúseností a nadviazania budúcej spolupráce.