Správa o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy v SR 2020

Pracovná skupina Národného referenčného miesta pre EQAVET pripravila Správu o zabezpečovaní kvality OVP v SR 2020, ktorá mapuje opatrenia na zabezpečovanie kvality OVP na systémovej úrovni v počiatočnom a ďalšom odbornom vzdelávaní, na úrovni zriaďovateľov stredných odborných škôl (VÚC) a z pohľadu poskytovateľov (strednej odbornej školy).

STIAHNUŤ SPRÁVU

Táto publikácia bola vydaná s finančnou podporou Európskej únie v rámci projektu programu Erasmus+ EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points, projektové číslo: 609305-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP, realizovaného Štátnym
inštitútom odborného vzdelávania v rokoch 2019 – 2021.