Správa o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy v SR 2020

Pracovná skupina Národného referenčného miesta pre EQAVET pripravila Správu o zabezpečovaní kvality OVP v SR 2020, ktorá mapuje opatrenia na zabezpečovanie kvality OVP na systémovej úrovni v počiatočnom a ďalšom odbornom vzdelávaní, na úrovni zriaďovateľov stredných odborných škôl (VÚC) a z pohľadu poskytovateľov (strednej odbornej školy).

Táto publikácia ponúka čitateľovi prehľadný a ucelený súbor informácií o zabezpečovaní kvality
odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava je jednou z hlavných priorít Európskej únie, nakoľko je nevyhnutnou súčasťou prosperujúcich ekonomík členských štátov. Rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce si vyžadujú flexibilný a funkčný systém celoživotného vzdelávania, čím ho stavajú do rovnocennej pozície s počiatočným odborným vzdelávaním a prípravou. Kvalitné vzdelávanie vyžaduje okrem iného dodržiavanie istých zásad a používanie nástrojov na zabezpečovanie kvality. Zásady a nástroje, ktoré sa používajú v slovenskom
systéme odborného vzdelávania a prípravy, mapuje kolektív autorov z rôznych častí systému OVP.

STIAHNUŤ SPRÁVU

Neprehliadnite: Publikácia Kvalita odborného vzdelávania a prípravy v 21. storočí – Príklady dobrej praxe zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy v Európe (2020) ponúka čitateľovi vybrané zahraničné príklady dobrej praxe zabezpečovania kvality OVP na systémovej úrovni. Publikácia má za cieľ poskytnúť také príklady zabezpečovania a zvyšovania kvality OVP, ktoré sú nie len zaujímavé pre slovenského čitateľa, ale aj relevantné v kontexte slovenského systému OVP. Pri písaní tejto publikácie boli často jednotlivé príspevky konzultované so zahraničnými NRM EQAVET, ktoré poskytli námety na jednotlivé príklady.

Vybrané príklady dobrej praxe zabezpečovania kvality pochádzajú z Českej republiky, Holandska, Rakúska, Slovinska, Talianska a Nemecka.

STIAHNUŤ PUBLIKÁCIU

Publikácie boli vydané s finančnou podporou Európskej únie v rámci projektu programu Erasmus+ EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points, projektové číslo: 609305-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP, realizovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rokoch 2019 – 2021.