Kategórie Národnej ceny kvality v OVP 2024

 Prihlasovanie do Národnej ceny kvality v OVP 2024 je od 1. februára 2024 spustené. Možnosť zasielať prihlášky majú všetky verejné a súkromné stredné odborné školy do 29. februára 2024.

Cieľom každoročného oceňovania je šíriť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality, prezentovať dobrú prax v odbornom vzdelávaní na Slovensku, posilniť motiváciu ne/pedagogických pracovníkov a súčasne vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie tým, ktorí zvyšujú prestíž odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku prostredníctvom ich úsilia a výsledkov realizovaných nad rámec stanovených štandardov.

Porota bude rozhodovať o udelení cien za výnimočný prístup v zabezpečovaní kvality v nasledujúcich štyroch kategóriách. Každá pokrýva inú oblasť kvality vo vzdelávaní, pričom sa vzájomné dopĺňajú:

 1. Spätná väzba v OVP,
 2. Prax na pracovisku,
 3. Rozvoj občianskych zručností,
 4. Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

Každá škola sa môže prihlásiť iba do jednej z kategórii!

 1. Spätná väzba v OVP

Spätná väzba je jedným z najdôležitejších prvkov zlepšovania kvality. Má nespochybniteľný význam z hľadiska profesijného rozvoja učiteľov, celkového výkonu inštitúcie, prispieva k vzájomnému učeniu sa všetkých zainteresovaných strán a zároveň má dopad na žiakov z hľadiska zlepšenia kvality výučby. 

Cena kvality bude udelená škole, ktorá má kultúru spätnej väzby zakorenenú vo svojich interných procesoch a je jednou z jej priorít. Vedenie školy systematicky pripravuje na spätnú väzbu študentov a budúcich absolventov, i zamestnancov. Škola má stanovené procesy a ciele na zber spätnej väzby, dáta sa pravidelne analyzujú a výsledky uplatňujú v praxi do vopred stanoveného časového obdobia.

Uplatňovanie mechanizmov spätnej väzby v OVP prináša množstvo výhod, ako napríklad:

 • Spätná väzba napomáha osobnému a profesionálnemu rastu jednotlivcov aj celej inštitúcie.
 • Zvyšuje motiváciu a angažovanosť jednotlivcov aj celej inštitúcie.
 • Zlepšuje komunikáciu a pracovné vzťahy na rôznych úrovniach fungovania inštitúcie.
 • Znižuje konflikty na pracovisku.
 • Zlepšuje atmosféru v škole.

V prihláške opíšte, ako prebieha spätná väzba na vašej škole, akou formou (dotazníky, osobné stretnutia, alumni kluby,  peer review,…), akí aktéri sú do nej zahnutí, kto je zodpovedný za zber a analýzu údajov, aké výsledky sa vám podarilo dosiahnuť na základe spätnej väzby.

        

     2. Prax na pracovisku

 

Odborná prax je neoddeliteľnou súčasťou štúdia na strednej odbornej školy akéhokoľvek zamerania. Prostredníctvom praxe študenti získavajú skutočný a plnohodnotný obraz o každodennom pracovnom výkone vo svojom odbore. Vďaka tomu môžu rozvíjať svoje silné stránky, či odhaliť oblasti vyžadujúce zlepšenie. Priama skúsenosť z praxe je akousi generálkou pre vstup na trh práce, ktorá posilní u študentov sebadôveru a odvahu vstúpiť do dospelého pracovného sveta.   

Cena kvality bude udelená škole, ktorá výnimočným spôsobom zabezpečuje kvalitu a efektívnosť praxe študentov na pracovisku u zamestnávateľa. V popise svojho výnimočného prístupu vám odporúčame zamerať sa na oblasti:

 • Možnosti absolvovania praxe – organizačné zabezpečenie a príprava študentov
 • Efektívnosť praxe – prepojenie a časový súlad teoretického obsahu ŠkVP s výkonom praxe u zamestnávateľa
 • Benefity, ktoré prax študentom prináša
 • Komunikácia školy a pracoviska – zodpovedné osoby a ich vzájomná koordinácia, dochádzka študentov, rozvoj ich odborných skúseností, zručností, sledovanie ich napredovania, miera obojstrannej spokojnosti (študent, hlavný inštruktor/inštruktor, zamestnávateľ), riešenie prípadných komplikácii a pod. 
 • Príprava osôb zainteresovaných na praxi študentov (napr. majstrov odborného výcviku) – rozvoj odborných a sociálnych zručností
 •  Vybavenie pracoviska – BOZP, inovácie, technológie

3. Rozvoj občianskych zručností 

Aktívne občianstvo predstavuje hnaciu silu pozitívnych spoločenských zmien. Každý občan má možnosť podieľať sa aktívne a zodpovedne na spolurozhodovaní vecí verejných. Pod aktívne občianstvo spadajú činnosti, postoje, vedomosti a zručností, ktorých cieľom je prispieť k budovaniu a udržiavaniu demokratickej spoločnosti. Ide napríklad o rozhodnutie ísť voliť, kampaň na skrášlenie ulice v komunite či aktívne vyjadrovanie nespokojnosti a názoru na veci verejné podpisom petície. 

Aktuálne žijeme v dobe, kedy nedôvera voči demokratickým nástrojom a hodnotám u mladých ľudí narastá a prikláňajú sa často k radikálnym organizáciám a stranám. Práve škola predstavuje prvé dôležité demokratické prostredie pre mladých ľudí a je dobré, keď ho rozvíja a podporuje.

Cieľom je, aby žiaci sami participovali na chode školy a prispievali tak k fungovaniu orgánov školskej demokracie (Žiacka školská rada, Rada školy a pod.) Učia sa tak spoločne diskutovať, preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, rozvíjajú kritické myslenie a organizačné schopnosti, ktoré v budúcnosti uplatnia ako aktívni občania našej krajiny.  

Cena kvality bude udelená škole, ktorá aktívne využíva školské demokratické nástroje a rozvíja u svojich žiakov demokratické hodnoty. V popise svojich aktivít sa môžete zamerať na nasledovné oblasti:

 • Fungovanie a aktivity Žiackej rady
 • Fungovanie a aktivity Rady školy
 • Občianske aktivity a podujatia školy s presahom na lokálnu komunitu
 • Simulované školské voľby
 • Organizácia debatných krúžkov a súťaží 
 • Projekty, exkurzie a prednášky k téme aktívneho občianstva
 • Iné formy rozvoja sociálnych zručností

4. Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality 

Cena bude udelená osobnosti, ktorá svojím dlhodobým a špecifickým prístupom prispieva k zabezpečovaniu kvality OVP.