ŠIOV školí koordinátorov kvality OVP v TSK

Národné referenčné miesto (NRM) EQAVET, ktoré pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, školí koordinátorov a hodnotiteľov kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK).

Dňa 28. septembra 2021 sa konalo on-line školenie, na ktorom lektorky z NRM EQAVET (ŠIOV) pripravovali koordinátorov kvality na organizovanie hodnotiacej návštevy, ktorá sa v rámci hodnotenia škôl metódou peer review, plánuje uskutočniť na ich škole.

V júni tohto roku sa konalo školenie, na ktorom boli na úlohu hodnotiteľov (tzv. peerov) pripravovaní vybraní zástupcovia škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Európska metóda peer review je zameraná na hodnotenie kvality školy a procesov učenia sa a vyučovania vrátanie kvality odborného vzdelávania a prípravy, a taktiež na mnohé ďalšie oblasti, vrátanie medzinárodnej spolupráce, sociálneho prostredia či etického kódexu a poslania školy. Jej cieľom je zvýšiť úroveň kvality, pričom využíva sebahodnotenie, hodnotenie skupinou hodnotiteľov, a škola následne vypracuje akčný plán, ktorého kroky vedú k dosahovaniu vytúžených cieľov.

Metódu na Slovensku zavádza Štátny inštitút odborného vzdelávania od roku 2018, pričom ju pilotoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Bratislava, a následne ju v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom aplikuje na všetky školy v pôsobnosti samosprávneho kraja.

Trenčiansky samosprávny kraj a Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísali v januári 2020 Memorandum o spolupráci pri zavádzaní mechanizmov kvality. V súčasnosti má kraj vyškolených 40 koordinátorov a 20 hodnotiteľov kvality, ktorí budú systematicky pracovať na zvyšovaní kvality škôl v nasledujúcich rokov.

Pre viac informácií prosím kontaktujte Národné referenčné miesto EQAVET (ŠIOV): eqavet@siov.sk