Štátny inštitút odborného vzdelávania školí hodnotiteľov metódy peer peview Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dňa 17. júna 2021 sa konalo školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia (peer review), ktorí budú následne hodnotiť sebahodnotiace správy stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a uskutočňovať hodnotiace návštevy, a ďalšie postupy hodnotenia v súlade s metódou peer review.

Európska metóda peer review je zameraná na hodnotenie kvality školy a procesov učenia sa a vyučovania vrátanie kvality odborného vzdelávania a prípravy, a taktiež na mnohé ďalšie oblasti, vrátanie medzinárodnej spolupráce, sociálneho prostredia či etického kódexu a poslania školy. Jej cieľom je zvýšiť úroveň kvality, pričom využíva sebahodnotenie, hodnotenie skupinou hodnotiteľov, a škola následne vypracuje akčný plán, ktorého kroky vedú k dosahovaniu vytúžených cieľov. Metódu na Slovensku zavádza Štátny inštitút odborného vzdelávania od roku 2018, pričom ju pilotoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Bratislava, a následne ju v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom aplikuje na všetky školy v pôsobnosti samosprávneho kraja.

Trenčiansky samosprávny kraj a Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísali v januári 2020 Memorandum o spolupráci pri zavádzaní mechanizmov kvality. V súčasnosti má kraj vyškolených 40 koordinátorov a 20 hodnotiteľov kvality, ktorí budú systematicky pracovať na zvyšovaní kvality škôl v nasledujúcich rokov.

Pre viac informácií prosím kontaktujte Národné referenčné miesto EQAVET (ŠIOV): eqavet@siov.sk