Rok 2023 bol rokom Európskych zručností

Sme radi, že pomaly končiaci sa rok 2023 môžeme v rámci EQAVET iniciatívy uzatvárať ako úspešný.  Dôkazom toho sú aj počty podujatí, konferencií, seminárov doma i v zahraničí, ktoré máme za sebou a pomohli zlepšovať kvalitu odborného vzdelávania na Slovensku. Dokopy sa nám podarilo zrealizovať:

∙       4 medzinárodné mobility v zahraničí organizované pre VÚC a vedenie škôl

∙       2 uskutočnené semináre k téme sebahodnotiacej správy (peer review)

∙       Peer review na dvoch slovenských SOŠ školách

∙       Národná konferencia k téme zabezpečovania kvality

∙       Národná cena kvality v OVP s viac ako 50 zúčastnenými školami

Čísla samotné však neutvárajú kompletný obraz o práci úseku EQAVET. Za všetkým je množstvo rozhovorov a prepojení rôznych partnerov v rámci odborného vzdelávania, podpora VÚC, stretnutia s učiteľmi a vedením škôl s cieľom podporiť vnímanie kvality vzdelávania ako neustáleho procesu zlepšovania svojej inštitúcie, ako aj seba samého.

Rok 2023 priniesol okrem spomínaných údajov úspešne dokončený projekt QUANTUM, ktorého výsledkom je nový kvalitatívny skríningový dotazník určený na získavanie spätnej väzby ohľadom zlepšovania kvality v odbornom vzdelávaní. Vďaka dotazníku sa podarilo na základe viac ako 300 odpovedí priamo od vedúcich zamestnancov škôl získať informácie ohľadom využívania nadobudnutých zručností na pracovisku a miere zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania. Informácie o ďalších aktivitách projektu QUANTUM nájdete na našej stránke

Vydali sme príručku pre poskytovateľov OVP s cieľom prehľadne zobraziť postupy a nástroje zabezpečovania a zvyšovania kvality. Našou motiváciou je podporovať školy a inštitúcie v počiatočnom vzdelávaní, ako aj vo vzdelávaní dospelých v ich ceste za neustálym zlepšovaním kvality na všetkých úrovniach.

Výnimočné výsledky ľudí pracujúcich na stredných odborných školách sme ocenili v rámci 2. ročníka celonárodnej súťaže Mesiaca kvality, tentokrát v Košiciach. Oceňované školy získali cenu v kategóriách “digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP”, “profesijný rozvoj zamestnancov”, “presadzovanie celoživotného prístupu v OVP” a “mimoriadna osobnosť”. Profily finalistov a ďalšie informácie si môžete pozrieť na našej webovej stránke:

V uplynulom roku  pribudli nové stredné odborné školy zapojené do sebahodnotenia v spolupráci s našim inštitútom. Jednou z nich je Stredná zdravotnícka škola v Žiline, ktorá sa pustila do dlhodobého procesu zlepšovania svojej školy učením sa spoločne od iných škôl a ich zamestnancov. Vážime si, že stredné odborné školy tému zabezpečovania a zvyšovania kvality považujú za kľúčovú a chcú sa v nej zlepšovať. Ako podporu z našej strany sme im poskytli školenia k tvorbe sebahodnotiacej správy.

V oblasti kvality a trasovania absolventov sme získali dôležité informácie počas zahraničných návštev u partnerov v Chorvátsku, v Maďarsku, Česko a Poľsku. Tieto krajiny sú svojou históriou a štruktúrou vzdelávania Slovensku blízko, avšak v zbieraní dát o uplatnení absolventov škôl zaznamenali viaceré posuny, ktorými by sme sa radi na Slovensku inšpirovali. Dotazníkový zber údajov o absolventoch je jeden z nich. Jeho implementácia je naplánovaná v rámci rozbiehajúceho sa národného projektu v novom roku 2024.

Rok sme zavŕšili workshopom o Leadership koncepte vo vzdelávaní pod vedením lektoriek pôsobiacich vo vzdelávacom inštitúte CINOP v Holandsku pre lídrov vo vzdelávaní. Leadership v odbornom vzdelávaní zahŕňa vedenie jednotlivých pedagógov a tímov s cieľom prevzatia zodpovednosti za kvalitu vzdelávania a zvyšovali ju v danej inštitúcii. Je preto potrebné pochopiť úlohu jednotlivca, jeho zdroje a nástroje, ktoré má k dispozícii na zvyšovanie kvality v OVP.