EURÓPSKY ROK ZRUČNOSTÍ 2023

Webová stránka Európskeho roka zručností je dostupná

 

Európsky rok zručností 2023 (European Year of Skills – EYS) má byť novým impulzom pre celoživotné vzdelávanie, ktorý umožní ľuďom a sociálnym partnerom prispieť k dvojitej transformácii, podporiť inovácie a konkurencieschopnosť, ako aj oceniť všetky zručnosti, kompetencie a vedomosti. Podľa slov predsedníčky von der Leyenovejpotrebujeme oveľa väčšie zameranie našich investícií na odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie“.

Okrem podporu zvýšených, účinnejších a inkluzívnejších investícií do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie s cieľom plne využiť potenciál európskej pracovnej sily a podporiť ľudí pri zmene zamestnania Európska komisia navrhuje:

  • Zabezpečenie, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce, a to aj prostredníctvom spolupráce so sociálnymi partnermi a podnikmi.
  • Zosúladenie ašpirácií a zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce, najmä v súvislosti s ekologickým a digitálnym prechodom a hospodárskym oživením. Osobitný dôraz sa bude klásť na aktivizáciu väčšieho počtu ľudí pre trh práce, najmä žien a mladých ľudí, a najmä tých, ktorí nie sú v procese vzdelávania, nie sú zamestnaní a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy.
  • Prilákanie ľudí z tretích krajín s kvalifikáciou, ktorú EÚ potrebuje, a to aj posilnením možností vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania kvalifikácií.

Webová stránka slúži na zhromažďovanie príspevkov, podujatí, nástrojov a nápadov, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov EYS. 

Na webovej stránke je pre všetkých učiacich sa k dispozícii aj test a bezplatné vzdelávanie, ktorého cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti, čím sa dodrží sľub, že sa bude u dospelej populácie v Európe podporovať zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia! Test je podporovaný Europassom, európskym súborom online nástrojov a informácií, ktoré pomáhajú jednotlivcom riadiť ich vzdelávanie a kariéru.

Na webovej stránke sú všetky činnosti súvisiace so zručnosťami prezentované používateľsky zrozumiteľným spôsobom. Podujatia, workshopy a občianske iniciatívy sú ľahko dostupné na interaktívnej mape a používatelia môžu do cloudu voľne pridávať svoje vlastné aktivity a tak ich propagovať. Na mape môžete nájsť aj naše podujatia, ktoré budeme realizovať v rámci Mesiaca kvality. Sekcia noviniek tiež poskytuje cenné informácie o aktivitách a kľúčových míľnikoch v roku 2023.