Zdieľanie skúseností s trasovaním absolventov v Žilinskom kraji

Účastníci stretnutia k trasovaniu absolventov v Žiline

V piatok 7.júna 2024 sa v Žiline uskutočnilo stretnutie venované trasovaniu absolventov stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností a príkladov dobrej praxe medzi jednotlivými školami.

Stretnutia sa zúčastnilo 38 účastníkov a 4 prezentujúce školy z regiónu. Gymnázium Ružomberok, Obchodná akadémia Žilina, Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo a Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice ukázali rôznorodé prístupy k trasovaniu absolventov.

Mgr. Hana Laurová zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach
RNDr. Igor Ridoška z Gymnázia v Ružomberku

Mgr. Hana Laurová zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach

      RNDr. Igor Ridoška z Gymnázia v Ružomberku

Spoločné črty prezentácií zahŕňali:

  • Evidencia kontaktov absolventov už počas štúdia: Školy si budujú databázy kontaktov na svojich absolventov, aby s nimi mohli zostať v spojení aj po ukončení štúdia.
  • Pravidelné stretnutia s bývalými absolventmi: Alumni kluby a rôzne podujatia slúžia na udržiavanie kontaktov s absolventmi a na získavanie spätnej väzby o ich kariérnych skúsenostiach.
  • Spolupráca s bývalými absolventmi: Školy zapájajú absolventov do rôznych aktivít, ako sú prednášky, mentoringové programy a burzy práce.
  • Vyhradená osoba na koordináciu trasovania absolventov: Koordinátor, kariérny poradca alebo projektový manažér je zodpovedný za riadenie celého procesu trasovania absolventov.
  • Využívanie sociálnych sietí: Facebook, Instagram a iné platformy slúžia na komunikáciu s absolventmi a na šírenie informácií o aktivitách školy.
  • Zber údajov pomocou online dotazníkov: Dotazníky slúžia na zber dát o kariérnych dráhach absolventov a o ich spokojnosti so vzdelaním získaným na škole.
  • Neustála komunikácia o trasovaní absolventov v rámci školy: Školy informujú študentov a zamestnancov o dôležitosti trasovania absolventov a o jeho prínosoch pre školu.
4 prezentujúci, zľava: RNDr. Igor Ridoška z Gymnázium Ružomberok, Ing. Margita Cimermanová z Obchodná akadémia Žilina, Mgr. Renáta Mikytová z Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo a Mgr. Hana Laurová z Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice
JUDr. Jana Tomaníčková, Ing. Ľuba Habodászová, Mgr. Ľubica Gállová, Mgr. Tatiana Pončáková, Mgr. Jana Boráková, Ing. Margita Cimermanová, Mgr. Miroslava Abrmanová

Prezentujúci RNDr. Igor Ridoška (Gymnázium Ružomberok), Ing. Margita Cimermanová (OA Žilina), Mgr. Renáta Mikytová (SOŠ podnikania a služieb Námestovo), Mgr. Hana Laurová (SOŠ pedagogická Turčianske Teplice)

         zľava: JUDr. Jana Tomaníčková, Ing. Ľuba Habodászová, Mgr. Ľubica Gállová, Mgr. Tatiana Pončáková, Mgr. Jana             Boráková, Ing. Margita Cimermanová, Mgr. Miroslava Abrmanová

Zaujímavé postrehy:

Záver

Stretnutie v Žiline ukázalo, že trasovanie absolventov je dôležitou témou pre stredné školy, a to nielen z hľadiska monitorovania úspešnosti absolventov na trhu práce, ale aj z hľadiska budovania vzťahov s bývalými študentmi a propagácie školy.

Zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe medzi jednotlivými školami môže pomôcť zlepšiť efektivitu trasovania absolventov a získať tak cenné informácie pre prácu s aktuálnymi študentmi.

Ďakujeme prezentujúcim aj všetkým účastníkom za zdieľanie svojich skúseností a za ich aktívnu účasť.