Zahraničná mobilita rozšírila obzory „nielen“ o fínskom vzdelávacom systéme

Sieť jedenástich vzdelávacích centier s viac ako 42 000 študentmi, 3 dni plné programu, 13 účastníkov a rozmanitosť v tom najväčšom rozsahu. Aj takto by sa dala opísať naša študijná návšteva v rámci programu ERASMUS+ vo Fínsku, presnejšie v meste Espoo, kde sídli Centrum excelentnosti OMNIA, ktoré ponúka rôzne typy štúdia študentom aj dospelým.

Cieľom našej návštevy spoločne so zástupcami ŠIOV a štyroch samosprávnych krajov bolo bližšie porozumieť vzdelávaciemu systému vo Fínsku, pozrieť sa na to, ako sa dá efektívne vybudovať vzdelávacie centrum akým je OMNIA. Taktiež nás zaujímalo, ako sa mení rola učiteľa cez prizmu meniaceho sa spoločenského vývoja, pandemických rokov a najmä cez meniace sa potreby študentov.

Počas našej trojdňovej návštevy sme mali možnosť byť súčasťou vyučovacích hodín, kde sme sa rozprávali so študentmi a učiteľmi o tom, aké pozitíva, ale aj výzvy ponúka vzdelávanie v OMNII.  Podstatnú časť študentov tvoria migranti a vzdelávanie je založené na dôvere medzi učiteľom a žiakom. OMNIA má niekoľko kampusov a my sme mali možnosť vidieť hlavný kampus – okrem tried pre všeobecnú výučbu sme navštívili drevárske dielne, záhradnícke centrum ako aj kadernícky salón či odevnú dielňu.

Bolo zaujímavé dozvedieť sa viac o postavení učiteľa a jeho dôležitej role vo fínskej spoločnosti, pretože byť učiteľom vo Fínsku je prestíž a rodičia majú plnú dôveru ku vzdelávacej inštitúcii, ktorú navštevujú ich deti. Deti sú vedené k samostatnosti, vyrastajú a učia sa v diverznom prostredí, ktoré im ponúka nekonečné možnosti pre sebarealizáciu a budovanie kontaktov. Fínsky vzdelávací systém prihliada na potreby každého žiaka a týmto potrebám upravuje aj vyučovací proces.

Fínsko nám ponúklo nový pohľad na to, ako sa môže vzdelávací systém priblížiť viac k študentom a ako vie byť škola otvorená pre všetkých bez vekových a iných rozdielov. Návšteva nám dala množstvo zážitkov a nápadov, z ktorých budeme ďalej čerpať.