ZAČAL SA MESIAC KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

Apríl 2022 sa nesie v znamení kvality OVP. Iniciatívu po prvýkrát vyhlasuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP. Záštitu nad Mesiacom kvality OVP prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mesiacom kvality chceme podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Súčasťou Mesiaca kvality je odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej chceme posilniť motiváciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov v OVP, zviditeľniť ich úsilie, aktivity, výsledky a zvýšiť prestíž OVP na Slovensku. Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v rámci SR. Do Národnej ceny mohli byť nominované verejné a súkromné stredné odborné školy, ktoré sa uchádzali o jednu zo štyroch kategórií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny kvality v OVP 2022 sa uskutoční počas Konferencie Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave – výzva do budúcnosti.

Každý týždeň nás čaká podujatie určené pre všetky zainteresované strany v oblasti zabezpečovania a zvyšovania kvality:

  1. Školenie pre pedagogických zamestnancov v Banskobystrickom kraji, ktoré je zamerané na tému „Budovanie kultúry kvality v škole“, sa uskutoční 5. apríla 2022.
  2. Diskusné fórum Quo Vadis pre zástupcov vedenia stredných priemyselných škôl a zástupcov VÚC, ktoré bude prebiehať 12. apríla 2022.
  3. Webinár pre VÚC SR, ktorého cieľom je inšpirácia  a výmena skúseností s VÚC ČR a ich národného projektu „Podpora krajského akčního plánování“, sa uskutoční 21. apríla.
  4. Medzinárodná konferencia Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave – výzva do budúcnosti sa bude konať 28. apríla 2022.

Viac informácií o podujatiach nájdete na https://okvalite.sk/podujatia/ či https://www.facebook.com/czvsr/

Veríme, že Mesiac kvality OVP bude príležitosťou na to, aby sa v spoločnosti o kvalite vzdelávania hovorilo viac, aby sme skúmali možnosti, ktoré máme k dispozícii a upozorňovali na príklady dobrej praxe.