Vzdelávacia mobilita jednotlivcov- Španielsko

Účelom aktivít v rámci mobility financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov OVP a ďalších organizácií v sektore odborného vzdelávania a prípravy. 

V rámci aktivít v národnom referenčnom mieste (NRP) Eqavet realizujeme od októbra 2022  vzdelávacie mobility jednotlivcov pre tvorcov politík a zainteresované strany.

V dňoch 25.-27. októbra 2022 sme spolu s riaditeľom ŠIOV, Branislavom Hadárom, a kolegami z VÚC Banská Bystrica a Prešov, Silvou Mašlárovou a Miroslavom Vaškom vycestovali do Španielska. 

Hlavným cieľom mobility bolo získať nové vedomosti o zabezpečovaní kvality OVP v inom členskom štáte EÚ na národnej, regionálnej a inštitucionálnej úrovni. Okrem toho mobility umožňujú s organizáciami a jednotlivcami nadväzovanie a rozvoj spolupráce potrebnej pre zvyšovanie kvality OVP a budovanie vzťahov, ktoré sú nevyhnutné napríklad aj pri realizácii Centier excelentnosti (CoVE).

V úvodný deň sme absolvovali pracovné stretnutie s kolegami z NRP Eqavet Madrid, ktorí nám predstavili fungovanie systému vzdelávania v Španielsku a ktoré organizácie sú zodpovedné za politiku odborného vzdelávania a prípravy. Okrem toho sme diskutovali o odlišnostiach v 17 regiónoch, dozvedeli sme sa o najnovšom vývoji v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a o legislatívnych zmenách. 

V druhom dni mobility sme navštívili strednú odbornú školu v Usurbile (USURBILGO LANDIBE ESKOLA). Vyučujú v 5 odboroch: Biznis a financie, Elektrina a elektronika, Efektívne hospodárenie s prírodnými zdrojmi, Strojárstvo a Inštalácia a údržba. Stredná odborná škola Usurbile sa zameriava najmä na systém duálneho vzdelávania, systém celoživotného vzdelávania  a podporu dlhodobo nezamestnaných. Pridaná hodnota školy je jej silný dôraz na kvalitnú spoluprácu so zamestnávateľmi a centrom excelentnosti a implementáciu ich požiadaviek smerom k potrebám trhu práce. Zaujímavosťou bol napríklad informačný systém, ktorý sme mali možnosť vidieť počas prehliadky školy. Zaznamenáva fungovanie, činnosť, pohyb a výstupy študentov na praktickom vyučovaní, čo pripravuje žiakov pre fungovanie v reálnych podmienkach moderných  firiem a poskytuje vynikajúci databázu dát a údajov o progrese pre majstrov a učiteľov.

Na záverečný deň sme mali naplánovaný najväčší zážitok, prehliadku jedného z najlepších centier excelentnosti v Európe. TKNIKA– centrum aplikovaného výskumu odborného vzdelávania a prípravy spolupracuje so všetkými centrami odborného vzdelávania a prípravy v Baskicku. TKNIKA spolupracuje so všetkými aktérmi strategického trojuholníka na regionálnej a medzinárodnej úrovni, aby sa výskum a aplikované inovácie stali základnými prvkami odborného vzdelávania a prípravy v týchto šiestich oblastiach:

– Technologické inovácie a inteligentné systémy;

– manažment;

– učenie k vysokej výkonnosti;

– Aplikované inovácie a strategické nastavenia;

– Internacionalizácia;

– Biologické vedy a udržateľnosť.

Centrum sa venuje vyvíjaniu a implementácii inovácií pre stredné odborné školy, centrá odborného vzdelávania a prípravy, firmy a zamestnávateľov. Tknika je podporovaná Ministerstvom vzdelávania a odbornej prípravy v Baskicku. Centrum má ´transfer vedomostí a zručností´ ako jeden z hlavných cieľov, so snahou odovzdávať a zdieľať informácie, aby sa stredné odborné školy vzdelávali, inšpirovali, informovali a následne sa sami stávali excelentnými subjektmi vo svojich odvetviach, svojom smerovaní  a pôsobení. Pomocou priameho vzdelávania učiteľov a pedagógov centrum vyvíja inovatívne projekty v oblastiach technológií, vzdelávania a manažmentu.

Na budúci rok máme naplánovanú ďalšiu mobilitu jednotlivcov- vo februári 2023 sa pôjdeme pozrieť do Chorvátska ako implementovali systém trasovania absolventov stredných odborných škôl.