Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – Praha 12.-13.12.2022

V poradí druhá mobilita jednotlivcov sa konala v Prahe u kolegov z Národního pedagogického institutu (NPI) v dňoch 12. a 13.12.2022.

NPI ČR je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy. Zaisťuje prenos vzdelávacích inovácií z centrálnej koncepčnej úrovne do školskej praxe v regiónoch. Vytvára rámcové vzdelávacie programy pre predškolské, základné umelecké a stredné vzdelávanie. Stará sa o metodickú podporu škôl a pedagógov a cielené vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

NPI má teda rovnaké kompetencie a aktivity ako ŠIOV a je našim dlhodobým partnerom.

Hlavným cieľom decembrovej mobility bolo získať nové vedomosti, ktoré bude účastník a účastníčka schopný/á aplikovať pri tvorbe strategických a koncepčných materiálov a dokumentov týkajúcich sa rozvoja vzdelávacieho a kvalifikačného systému SR.

Počas intenzívneho stretnutia v sídle NPI sme spoločne hľadali prepojenia medzi našimi plánovanými aktivitami v rokoch 2023-2025 a nachádzali priestor pre rozvoj spolupráce a nadväzovanie kontaktov s organizáciami a jednotlivcami, ako napríklad s Dům zahraniční spolupráce.

Budúci rok, 9. a 10. februára 2023 plánujeme v spolupráci s národným referenčným miestom EQAVET Chorvátsko ďalšiu mobilitu zameranú na trasovanie absolventov. 

Ďakujem kolegyniam a kolegovi z Úseku celoživotného vzdelávania za aktívnu účasť a Janovi Brůhovi z NPI za spoluoorganizovanie tohto stretnutia. 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov je realizovaná v rámci projektu Erasmus +. Číslo projektu 2022-1-SK01-KA121-VET-000064729