Verejná konzultácia Európskej komisie o mikrokvalifikáciách (mikrocertifikátoch)

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o iniciatíve „Mikrokvalifikácie (z angl. microcredentials) pre celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť“. Konzultácia je otvorená do 13. júla. Cieľom je zhromaždiť návrhy na vypracovanie spoločnej definície mikrokvalifikácií, štandardov EÚ pre ich kvalitu a transparentnosť a ďalších krokov, ktoré treba podniknúť na inštitucionálnej, národnej a európskej úrovni.

Táto spoločná iniciatíva, ktorú vedú európski komisári Mariya Gabriel (Inovácie, výskum, kultúra, vzdelávanie a mládež) a Nicolas Schmit (Pracovné miesta a sociálne práva), podporí kvalitu, transparentnosť, uznávanie a prenosnosť skúseností získaných počas krátkych vzdelávacích kurzov, ktoré vedú k získaniu mikrokvalifikácií, pričom v zásadnej miere rozšíri študijné príležitostí, uskutočňovanie celoživotného vzdelávania v celej EÚ a zvyšovanie šancí na zamestnanie. Toto dopĺňa programy vysokoškolského štúdia.

V Európe rastie počet ľudí, ktorí si musia aktualizovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie, aby vyplnili medzeru medzi svojim formálnym vzdelaním a potrebami rýchlo sa meniacej spoločnosti a trhu práce. Zotavenie sa z krízy COVID-19 a zelené a digitálne prechody vyžadujú od ľudí zvyšovanie alebo zmenu kvalifikácie, udržiavanie a získavanie kompetencií, ktoré im umožňujú plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti, zabezpečenie ich osobného, ​​sociálneho a profesionálneho postavenia. Kurzy a skúsenosti s krátkym vzdelávaním sa v Európe rýchlo rozvíjajú rôznymi verejnými a súkromnými subjektmi v reakcii na potrebu flexibilnejších foriem poskytovania vzdelávania a odbornej prípravy zameraných na študentov. Potenciálna rola a záujem o certifikáty, ktoré potvrdzujú výsledky týchto krátkych vzdelávacích skúseností, sa tak zvyšujú. To je to, čo nazývame „mikrokreditmi “.

Do konzultácie sa môžu zapojiť osoby alebo organizácie vyplnením dotazníka, prípadne poskytnutím stanoviska do 13. júla 2021 prostredníctvom stránky Európskej komisie.