Trenčianska župa a Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísali memorandum o spolupráci v oblasti peer review

Trenčín, 23. január 2020: Jeho cieľom je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) pri zvyšovaní úrovne kvality a atraktívnosti vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy či celoživotného vzdelávania.

Memorandum o spolupráci medzi ŠIOV a Trenčianskym samosprávnym krajom

Vychovať absolventov pre potreby trhu práce, podporovať odborné vzdelávanie a najmä zvyšovať kvalitu a atraktivitu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je prioritou Trenčianskej župy v oblasti vzdelávania. „Pri zvyšovaní kvality vyučovacieho procesu na župných stredných školách sme sa rozhodli spolupracovať so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. V priebehu minulého roka sme v rámci vzájomnej spolupráce zapojili do tzv. metódy peer review dve školy, konkrétne Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici. Myslím si, že práve využitie tejto metódy je vhodné na zvýšenie kvality na krajských stredných školách. Som rád, že nám ŠIOV bude nápomocný pri zavádzaní tohto systému. Zároveň ma teší, že Trenčiansky kraj v rámci projektu Efektívna verejná správa plánuje získať 20 hodnotiteľov a 40 koordinátorov, ktorí pomôžu pri zvyšovaní kvality na župných stredných školách,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška po podpise memoranda.

Metóda peer review je kombináciou sebahodnotenia a externého hodnotenia. Pozostáva zo 4 fáz. V prvej fáze si každá škola vypracuje sebahodnotiacu správu, v druhej fáze externí hodnotitelia navštívia školu, v tretej fáze sa vypracuje záverečná správa od externých hodnotiteľov s odporúčaním oblastí, v ktorých je nutné skvalitňovať výstupy. Vo štvrtej fáze si hodnotená škola vypracuje akčný plán, ktorý vedie ku skvalitneniu odporúčaných oblastí a implementuje ho do procesov školy. Aktivity v rámci peer review v TSK koordinuje národné referenčné miesto EQAVET, pôsobiace v rámci odboru európskych politík (ŠIOV).

„Veľmi si vážim, že Trenčiansky samosprávny kraj je prvým krajom, ktorý s nami podpísal memorandum o spolupráci. Venuje sa práve oblasti peer review. Verím, že aj s naším prispením dokážeme pomôcť napredovať v  kvalite stredného školstva v Trenčianskom kraji,“ uviedol riaditeľ ŠIOV Michal Němec. V aktuálnom školskom roku už všetky župné  stredné školy pracujú na sebahodnotiacich správach. Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici už sebahodnotiacu správu odovzdali, jedna z nich absolvovala aj hodnotiacu návštevu a čaká na spätnú väzbu. Druhá škola má dohodnutý termín návštevy externých hodnotiteľov.

Zdroj a foto:https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/trencianska-zupa-a-statny-institut-odborneho-vzdelavania-podpisali-memorandum-o-spolupraci.html?page_id=691986