TKNIKA Open Days prostredníctvom vzdelávacej mobility Erasmus+

Hlavným bodom programu boli TKNIKA OPEN DAYS, ktorých sa zúčastnili štyria pedagógovia z Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v dňoch 27. – 29. marca 2023. TKNIKA je Baskické centrum aplikovaného výskumu patriace pod Ministerstvo pre odborné vzdelávanie a prípravu a Ministerstvo školstva baskickej vlády.

Inovácie a aplikovaný výskum sú jadrom Tknika v jej pokračujúcom úsilí umiestniť baskické odborné vzdelávanie na popredné miesto v Európe. Tknika je možné považovať za najpokrokovejšie centrum odborného vzdelávania v Európe.

Centrum rozvíja inovatívne projekty v oblasti technológie, vzdelávania a manažmentu, a to prostredníctvom vytvárania sietí a priameho zapojenia učiteľského zboru z OVP v Baskickom regióne.

  1. deň TKNIKA Open Days bol venovaný predstaveniu TKNIKA, ich činností a dôležitosti v rozvoji odborného vzdelávania v kraji.
  2. deň účastníci strávili v škole CIPF Tolosaldea LHII, ktorá sa zameriava najmä na výrobné procesy v rôznych odvetviach priemyslu.
  3. deň navštívili Školu CIFP Usurbill LHII, ktorá účastníkom prezentovala plánovanie a organizovanie odborného vyučovania v Baskickom kraji, vzájomné zdieľanie priestorov, zariadení, ako aj vedomostí učiteľov v konkrétnych odboroch.

Program TKNIKA Open Days bol veľmi bohatý, rôznorodý a nesmierne inšpiratívny pre ďalší rozvoj odborného vzdelávania na Slovensku.