Slovenské stredné školy zvyšujú svoju kvalitu pomocou metódy peer review

Gymnázium Dubnica nad Váhom je prvou školou Trenčianskeho kraja, ktorá absolvovala návštevu hodnotiteľov v rámci metódy vzájomného hodnotenia školy (peer review)

Gymnázium v Dubnici nad Váhom je jednou z prvých slovenských škôl, ktorá využíva metódu vzájomného hodnotenia (peer review) na zvýšenie kvality vzdelávania. Návšteva hodnotiteľov sa na gymnáziu konala v dňoch 16. a 17. decembra 2019. Gymnázium je spolu so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici prvými školami v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré sa rozhodli zvyšovať kvalitu školy aj touto cestou. Pilotné hodnotenie kvality školy sa na Slovensku uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave, známej ako Fajnorka, v roku 2018.

Metóda vzájomného hodnotenia kvality školy je založená na kolegiálnom hodnotení vybraných oblastí, pričom sa viac ako na samotné hodnotenie zameriava skôr na zodpovedanie školou zadaných otázok a vytvorenie odporúčaní, ktoré škole pomôžu pri ďalšom nastavovaní cyklu kvality. Medzi oblasti, ktoré je možno hodnotiť patria napríklad učebné osnovy, učenie a vyučovanie, vzdelávacie výstupy, sociálne prostredie alebo pracovné podmienky zamestnancov.

V každodennej práci je niekedy ťažké pre vedenie školy zachovať objektívny názor, a hodnotenie vybraných oblastí nezávislými externými hodnotiteľmi môže vedeniu dopomôcť pri ďalšom rozhodovaní. Škola, ktorá si prejde týmto procesom, získa na svoje aktivity úplne nový nezaujatý pohľad a zároveň odporúčania na zlepšenie.

Fázy peer review pozostávajú z vypracovania sebahodnotiacej správy školou, výberom oblastí, na ktoré sa budú hodnotitelia sústreďovať, uskutočnenie rozhovorov so žiakmi, pedagógmi a vedením školy, a následnom vypracovaní odporúčaní pre školu. Počas celého procesu je dôležitá aktívna a úprimná komunikácia hodnotenej školy s tímom hodnotiteľov. Cieľom hodnotiteľov je škole pomôcť v zvyšovaní kvality, preto je úprimnosť na obidvoch stranách kľúčovým aspektom úspešného peer review.

V roku 2020 sa uskutočnia ďalšie hodnotenia škôl, pričom Trenčiansky samosprávy kraj je prvým slovenským krajom, kde sa peer review na stredných školách koná na podnet zriaďovateľa. Na Slovensku koordinuje a školí hodnotiteľov národné referenčné miesto EQAVET (Štátny inštitút odborného vzdelávania). Viac informácií o metóde vzájomného hodnotenia nájdete na okvalite.sk. 

NRM EQAVET

December 2019