Školenie pre hodnotiteľov vo Zvolene

Našou poslednou zastávkou v rámci Mesiaca kvality bol Zvolen, kde sme spoločne s našimi účastníkmi z rôznych stredných odborných škôl absolvovali dvojdňové školenie s názvom „Školenie pre hodnotiteľov v procese peer review“.

Toto školenie sme pripravili ako sprievod celým procesom peer review od prvej fázy – plánovania až po poslednú fázu, ktorou je akčný plán. Prvý deň sme sa venovali zadefinovaniu si kľúčových osôb v rámci procesu vzájomného hodnotenia.  Prostredníctvom rôznych aktivít sme si ukázali ako vzájomné hodnotenie funguje v praxi a aké dôležité časti ho definujú. Účastníci sa taktiež na chvíľu stali hodnotiteľmi a v skupinách vyhodnocovali sebahodnotiace správy a vytvárali doplňujúce otázky pre školy. Bolo veľmi zaujímavé vidieť koľko rôznych otázok účastníci vytvorili vychádzajúc zo svojich skúseností a každodennej praxe.

Druhý deň sme sa venovali rôznym metódam, ktoré hodnotitelia využívajú počas hodnotiacej návštevy a prostredníctvom aktivity sme si ukázali ako formulovať otázky a viesť rozhovory tak, aby sme získali čo najkomplexnejší obraz o hodnotenej inštitúcii.

Koniec nášho školenia bol rozdelený na 2 časti. V prvej časti sme sa venovali  nastavovaniu si cieľov formou SMART, pretože takéto nastavovanie cieľov je nevýhnutné pre vytvorenie dobrého a efektívneho akčného plánu. Druhá časť bola venovaná tvorbe akčného plánu, kde si účastníci v skupinách vyskúšali vytvoriť akčné plány pre školy na základe rôznych odporúčaní z hodnotiacej návštevy. Pri tejto aktivite sme identifikovali rozdiely medzi aktivitami a cieľmi, ako aj nastaveniami čiastkových cieľov v akčnom pláne. 

Aktívna participácia účastníkov s užitočnými podnetmi a nápadmi na naše ďalšie aktivity bola najväčším prínosom stretnutia.

Školenie vo Zvolene bolo  poslednou  aktivitou  v rámci Mesiaca kvality pred našou záverečnou  konferenciou v Trnave, kde okrem príspevkov zaujímavých hostí predstavíme víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2024. Všetci ste srdečne vítaní.