Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020)

Dňa 24. novembra 2020 prijala Rada Európskej únie Odporúčanie o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (ďalej len „Odporúčanie“). Dokument nadväzuje na viaceré európske dokumenty, najmä Chartu základných práv EÚ (2016), ktorá garantuje prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave ako základné právoꓼ Európsky pilier sociálnych práv (2017), Európsku zelenú dohodu (2019), Nový program zručností pre Európu (2016) a  ďalšie dokumenty podporujúce vzdelávanie (vrátane vzdelávania dospelých) vo všetkých jeho formách –  formálnom, neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa. 

Odporúčanie nahrádza dva legislatívne dokumenty z roku 2019 – Odporúčanie o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy – EQAVET (2009) a Odporúčanie o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu – ECVET (2009), ktoré sa stali jeho súčasťou.

Rada EÚ odporúča posilnenie využívania princípov a nástrojov zabezpečovania kvality, tak aby sa stali súčasťou národných systémov OVP. Zdôrazňuje využívanie modulov a jednotiek vzdelávacích výstupov, čo umožní validáciu zručností v rámci neformálneho a informálneho učenia sa a získanie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie. Dôraz sa kladie na zavádzanie flexibilných systémov OVP poskytujúcich vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre úspech na meniacom sa trhu práce, ako aj na zvládnutie digitálnej a zelenej ekonomickej revolúcie. Rada odporúča podporovať inklúziu a rovnosť príležitostí, posilnenie úlohy učiteľov a majstrov OVP, ako aj roly centier excelentnosti OVP, ktoré by sa mali stať inštitútom vzdelávania mládeže a dospelých a zároveň inkubátorom regionálnych podnikov, start-upov, inovácií a dejiskom výskumu. Na podporu vzájomného učenia sa a zvýšenia dôvery medzi členskými štátmi sa zavedie peer review (vzájomné hodnotenie kvality) na systémovej úrovni medzi štátmi EÚ.

Odporúčanie o OVP podporuje využívanie základných princípov Európskeho systému kreditov pre OVP – ECVET, ktoré uľahčujú uznávanie, akumuláciu a transfer vzdelávacích výstupov. Hoci koncept kreditov neviedol ku vzniku európskeho kreditového systému v odbornom vzdelávaní a príprave, prispel však k zvýšeniu kvality mobilitnej skúsenosti dokumentáciou jednotiek vzdelávacích výstupov. Nástroje ECVET (napr. Dohoda o štúdiu a Memorandum o porozumení) podporujú mobilitu učiacich sa a budú sa ďalej rozvíjať v rámci programu Erasmus+.

Cieľom pre členské  štáty je dosiahnuť minimálne 82-percentnú zamestnanosť absolventov OVP (vo veku 20 – 34 rokov) a 60-percentný podiel učiacich sa zapojených do odbornej prípravy na pracovisku, pričom 8 % učiacich sa by malo absolvovať aj zahraničnú mobilitu. 

Využívanie nástroja EUROPASS má zabezpečiť transparentnosť vedomostí, zručností a kompetencií. Flexibilita systémov OVP má tiež prispieť k vzniku a adaptácii programov, ktoré sa vedia prispôsobiť ekonomickým cyklom a meniacim sa požiadavkám na trhu práce, a vybaviť človeka zručnosťami potrebnými pre život, akými sú digitálne, prierezové, ale aj občianske zručnosti.

Do osemnástich mesiacov členské štáty definujú svoje akčné a finančné plány na implementáciou tohto odporúčania.

Text Odporúčania v anglickom jazyku.