Mesiac kvality 2024 plný inšpirácií

Aprílový Mesiac kvality je na konci. Ostáva nám už len zrekapitulovať jeho výsledky a zaujímavé momenty.

Dokopy sme zorganizovali 3 školenia, 1 premietanie filmov s diskusiou, 1 konferenciu s medzinárodnou účasťou a vyhlásenie Národnej ceny kvality. Počet účastníkov sa spolu vyšplhal na počet 123, medzi ktorými boli najmä riaditelia škôl, pedagogickí zamestnanci, zástupcovia ministerstva MŠVVVaM,  pracovníci VÚC a zamestnávatelia. Do Národnej ceny kvality sa spolu zapojilo 42 škôl. Navštívili sme 6 miest po Slovensku a na našich podujatiach privítali účastníkov z každého kraja na Slovensku, ako aj zahraničných odborníkov na OVP z Chorvátska, Holandska a Česka.

Počas celého mesiaca sme popri zdieľaní informácii o nástrojoch peer review a možnostiach zvyšovania kvality vzdelávania z našej strany ako Európskeho rámca zabezpečovania kvality na Slovensku. Získali sme dôležité postrehy priamo od ľudí pracujúcich na každodennej báze so žiakmi, či už na školách alebo u zamestnávateľov. Sú to pre nás cenné informácie, s ktorými budeme pracovať na príprave ďalšieho ročníka.

Mesiac kvality uzatvárala záverečná konferencia v Trnave na tému zabezpečovania kvality ako súčasti života školy z rôznych pohľadov. Kolegyna z Holandska Daisy Thermorshuizen nám predstavila ich aktivity s pedagogickými a odbornými zamestnancami na tému Leadership v odbornom vzdelávaní a angažovanosť študentov v procese zvyšovania kvality. Ďalej sme sa vďaka chorvátskym kolegom Tamare Hudolin a Suzana Durdevic pozreli na trasovanie absolventov podľa chorvátskeho príkladu a aké benefity prináša. Nakoľko jednou z kategórií tohtoročnej Národnej ceny kvality bol aj „rozvoj občianskych zručností“, Jana Feherpataky-Kuzmová z Inštitútu pre aktívne občianstvo nám priblížila spoluprácu so školami, a to najmä prostredníctvom skvalitňovania občianskej výchovy a vzdelávania detí aj dospelých, ktoré prispieva ku kvalite vzdelávania a ich osobnostnému rozvoju.

Tešíme sa už teraz na budúcoročný Mesiac kvality 2025.