Medzinárodné stretnutie Peer Review

Systémové peer review, organizované pod vedením Sekretariátu EQAVET a národných referenčných miest (NRM) EQAVET v rámci EÚ, predstavuje dôležitú platformu na zdieľanie skúseností a vzájomné učenie sa v oblasti zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Tohtoročnou témou bola “Regionálna samospráva a zabezpečovanie kvality na Slovensku”.

Medzinárodná účasť

Pozvanie na peer review prijali experti z piatich krajín: Chorvátska, Bulharska, Rumunska, Česka a Talianska. Svoje stratégie a aktivity v oblasti OVP na úrovni kraja prezentovalo päť slovenských VÚC: Bratislavský, Trenčiansky, Žilinský, Prešovský a Košický kraj.

Získanie cenných poznatkov a inšpirácie

Hlavným cieľom peer review bolo preskúmať metódy a nástroje zabezpečovania kvality používané v piatich samosprávnych krajoch a identifikovať spoločné črty, ktoré by sa dali definovať ako model zabezpečovania kvality OVP na regionálnej úrovni. Cenné poznatky a skúsenosti zdieľané expertmi z rôznych krajín prispejú k ďalšiemu rozvoju spolupráce medzi Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) a samosprávnymi krajmi v rámci národného projektu “Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých”. Zároveň poslúžia ako inšpirácia pre plány a stratégie jednotlivých krajov v oblasti OVP.

Účastníci stretnutia peer review
Ľubica Gállová počas svojej prezentácie

 

Dva dni plné prezentácií a diskusií

 

Prvý deň peer review bol venovaný úvodným prezentáciám a diskusiám. Ľubica Gállová otvorila program prezentáciou o motivácii zvoliť tému regionálnej samosprávy, o systéme OVP na Slovensku, o poradných orgánoch v regionálnom riadení OVP a o jeho silných a slabých stránkach.

Juraj Vantuch sa zameral na legislatívne rámce OVP, a to na zákony o OVP a nový zákon o vzdelávaní dospelých. Vysvetlil, prečo je potrebná stratégia kvality a aké kroky sú potrebné na jej implementáciu.

Nasledovali prezentácie zástupcov piatich samosprávnych krajov, v ktorých predstavili svoje stratégie a aktivity v oblasti OVP. Prostredníctvom rôznych nástrojov sa zameriavajú na tieto kľúčové priority:

 • Implemetácia modelu CAF:

Samosprávne kraje podporujú školy v zavádzaní nástrojov na hodnotenie kvality, ktoré im umožňujú komplexne posúdiť svoje fungovanie a identifikovať oblasti na zlepšenie. Medzi najvyužívanejšie nástroje patrí model CAF, ktorý umožňuje komplexnú analýzu fungovania škôl.

 • Vzájomné hodnotenie (peer review):

Dôležitým prvkom budovania kultúry kvality je aj vzájomné hodnotenie medzi školami. V rámci tejto metódy si školy navzájom poskytujú spätnú väzbu a zdieľajú skúsenosti, čím sa zefektívňuje proces sebazlepšovania a dochádza k systematickému zlepšovaniu kvality OVP.

 • Trasovanie absolventov:

Sledovanie kariérnej trajektórie absolventov a ich spätná väzba na štúdium sú cenným zdrojom informácií pre skvalitňovanie vzdelávacích programov. Samosprávne kraje podporujú školy v trasovaní absolventov a zbere relevantných dát, ktoré im následne slúžia pri úprave a inovácii študijných programov.

 • Posilnenie spolupráce so zamestnávateľmi:

Samosprávne kraje vnímajú potrebu úzkej spolupráce so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami ako kľúčový faktor pre zefektívnenie OVP. Podporujú aktívnu interakciu škôl so zamestnávateľmi, čím sa zabezpečuje, aby študijné programy boli prispôsobené aktuálnym požiadavkám trhu práce a aby absolventi mali po ukončení štúdia adekvátne zručnosti a vedomosti pre uplatnenie sa v praxi.

 • Modernizácia infraštruktúry a vybavenia:

Samosprávne kraje podporujú školy v modernizácii infraštruktúry a vybavovaní ich modernými technológiami, čím im umožňujú simulovať reálne pracovné prostredie a zefektívňovať praktickú výučbu. Zdroje na modernizáciu materiálneho a technického zázemia získavajú aj vďaka iniciatíve Catching-up Regions (tzv. dobiehajúce regióny), ktorú realizuje Európska komisia.

 • Profesijný rozvoj pedagógov:

Podpora kontinuálneho vzdelávania a rozvoja zručností pedagogických zamestnancov je dôležitá pre zefektívňovanie výučby a zvyšovanie jej kvality. Samosprávne kraje realizujú rôzne programy a aktivity zamerané na podporu profesijného rozvoja pedagógov, čím im umožňujú rozvíjať svoje pedagogické zručnosti a kompetencie.

 • Podpora inkluzívneho vzdelávania:

Samosprávne kraje sa zasadzujú o vytvorenie inkluzívneho prostredia pre všetkých študentov, bez ohľadu na ich individuálne potreby a špecifiká. Podporujú školy v implementácii inkluzívnych prístupov k vzdelávaniu a v rozvoji inkluzívnej kultúry, čím umožňujú poskytovať kvalitné vzdelávanie všetkým študentom bez ohľadu na ich zázemie či znevýhodnenie.

Na záver dňa riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Jana Tomaníčková, zdieľala skúsenosti spolupráce s VÚC a so zavedením systému trasovania absolventov, vrátane prvých výsledkov.

Anette Curth zo Sekretariát EQAVET
Účastníci medzinárodného peer review - peers (hodnotitelia)

 

Druhý deň bol venovaný analýze materiálov a prezentácií z prvého dňa. Experti sa stretli a pripravili ústny feedback, ktorý bude v priebehu dvoch týždňov zaslaný účastníkom vo forme “flash reportu”. Následne bude dopracovaný do finálnej záverečnej správy.

Prvé zistenia a odporúčania:

 • Zber a vyhodnocovanie dát: Je dôležité nielen zbierať dáta, ale ich aj analyzovať s dôrazom na účel. Je nutné jasne definovať, prečo sa konkrétne dáta zbierajú.
 • Rozšírenie metódy peer review: Metóda peer review by sa mala, podľa vzoru Trenčianskeho kraja implementovať vo všetkých krajoch.
 • Koordinátori kvality na školách: Na školách by sa mala vytvoriť pozícia projektových koordinátorov/koordinátorov kvality.
 • Spolupráca medzi krajskými radami a MŠVVaM SR: Silnejšia spolupráca krajských rád pre OVP a ministerstva školstva je kľúčová pri podpore a implementácii opatrení na zabezpečovanie kvality.

Ďakujeme Sekretariátu EQAVET, medzinárodným expertom a zástupcom krajov, ktorí sa zúčastnili dvoch intenzívnych dní plných diskusií s cieľom zvyšovať kvalitu OVP na Slovensku.