KONFERENCIA ZABEZPEČOVANIE KVALITY AKO SÚČASŤ ŽIVOTA ŠKOLY

Pozývame Vás na konferenciu s názvom Zabezpečovanie kvality ako súčasť života školy, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2024 v kultúrnom centre Malý Berlín v čase od 13:00 do 17:00 hod.

Ešte týždeň máte možnosť zaregistrovať sa na konferenciu, kde sa už po tretíkrát uskutoční slávnostné vyhlásenie víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2024. Konferencia je záverečné podujatie v rámci Mesiaca kvality, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Predtým ako sa dozvieme tohtoročných výhercov Národnej ceny kvality v OVP nás čakajú prezentácie rečníkov zo Slovenska, Holandska a Chorvátska:

Daisy Termorshuizen z  Centra pre inovácie vzdelávania a odbornej prípravy nám predstaví ako pracujú s učiteľmi v oblasti „leadershipu“ a posilnenia zapojenia študentov do zabezpečovania kvality v Holandsku.

Tamara Hudolin z Agentúry pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých spolu s predstaviteľom SOŠ z Dubrovníka predstavia projekt Trasovanie absolventov a aké výsledky im prináša.

Jana Feherpataky-Kuzmová z Inštitútu pre aktívne občianstvo nám priblíži spoluprácu so školami, a to najmä prostredníctvom skvalitňovania občianskej výchovy a vzdelávania detí aj dospelých a systémových zlepšení na lokálnej, celoslovenskej aj európskej úrovni.

Po prestávke bude nasledovať panelová diskusia s názvom Zabezpečovanie kvality rôznych aktérov v OVP. Pozvanie prijali riaditeľ odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, Stanislav Pravda, riaditeľ hotelovej akadémie v Piešťanoch, Ladislav Blaškovič, zástupca zamestnávateľa ZF s.r.o., Marek Benedik a projektový manažér národného projektu Centrá Exceletnosti, Milan Kuzma. Diskusia bude najmä o dôležitosti spolupráce medzi zriaďovateľom, zamestnávateľom a školou, ako prebieha komunikácia, ako sa zabezpečuje kvalita a efektívnosť praxe študentov na pracovisku, aká je participácia na tvorbe ŠkVP či ako sa chápe excelentnosť v OVP a ako sa k tomu pristupuje v národnom projekte.

Juraj Vantuch zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania nám uzatvorí prezentácie jeho pohľadom ako sa pozerať na kvalitu v OVP a zodpovie otázku či potrebuje Slovensko stratégiu zabezpečovania kvality vo vzdelávaní.

Po skončení oficiálneho programu Vás pozývame na malé občerstvenie a networking pri čaši vína.

Podujatie bude tlmočené z anglického do slovenského jazyka.

Tešíme sa na Vás.

Viac o našich rečníkoch:

 

Daisy Termorshuizen je koordinátorkou národného referenčného miesta EQAVET v Holandsku. Okrem koordinácie projektu sa osobitne zameriava na zapojenie študentov do zabezpečovania kvality. Okrem práce pre EQAVET pracuje Daisy aj pre CINOP – holandskú poradenskú a výskumnú organizáciu zameranú na odborné vzdelávanie a prípravu. Pracuje ako konzultantka v oblasti tímového vzdelávania a inovácií. Vďaka vzdelaniu v oblasti medzinárodných rozvojových štúdií a skúsenostiam v oblasti udržateľnosti pracuje Daisy na projektoch týkajúcich sa integrácie udržateľnosti do vzdelávania a zručností 21. storočia.

 

Tamara Hudolin je v súčasnosti vedúcou sekcie medzinárodnej spolupráce v Agentúre pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých (AVETAE), národnej inštitúcii pre plánovanie, rozvoj, organizáciu, implementáciu, štúdium a zlepšovanie systému odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých. Jej odbornými oblasťami a profesionálnymi skúsenosťami sú politika odborného vzdelávania a prípravy, tvorba profesijných štandardov, kvalifikácie a učebné osnovy a európske nástroje pre OVP. V posledných desiatich rokoch je členkou rôznych expertných skupín v oblasti OVP a aktívne spolupracuje s inými odbornými združeniami a zainteresovanými stranami v chorvátskom vzdelávacom systéme.

 

Jana Feherpataky-Kuzmová je spoluzakladateľkou a výkonnou riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo a vedie organizáciu k budovaniu vyspelej, funkčnej a udržateľnej občianskej spoločnosti, v ktorej je každý občan jej aktívnou, dôležitou a nenahraditeľnou súčasťou. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet a zakladateľkou programu, za ktorý jej Európsky parlament v roku 2023 udelil Cenu európskeho občana. Dlhodobo pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby.

 

Juraj Vantuch je analytik vzdelávacej politiky, ktorý každoročne spracúva monitorovacie správy o stave školstva na Slovensku pre Európsku komisiu. Je spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.  Pôsobí aj ako národný koordinátor siete ReferNet. ReferNet Slovensko spracúva správy o monitorovaní odborného vzdelávania a prípravy a správy o špecifických témach súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou na Slovensku pre Cedefop. Je vedúcim Slovenského národného observatória odborného vzdelávania a prípravy od jeho založenia v roku 1997 ako súčasti ŠIOV-u.