Fínsko – financovanie prepojené s kvalitou

Finančné prostriedky na poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku čoraz viac podmieňuje kvalita a vysoko kvalitným poskytovateľom sa ponúka finančná prémia. To pomáha ovplyvniť národný systém a aktivity jednotlivých poskytovateľov vzdelávania

Systém a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy vo Fínsku sú podporované Ministerstvom školstva a kultúry s cieľom dosiahnuť excelentnosť. Systém podporuje sebahodnotenie v kombinácii s externým hodnotením, v ktorom sú poskytovatelia OVP povinní zúčastniť sa. Hoci to poskytuje záruky kvality, čoraz viac dostupných finančných prostriedkov sa viaže na kvalitu poskytovania vzdelávania. Od roku 2002 systém financovania odborného vzdelávania a prípravy obsahuje opatrenie založené na výkonnosti, ktoré zohľadňuje vplyv odbornej prípravy a odborných znalostí zamestnancov:

  • počet žiakov s kvalifikáciou, ktorí získavajú zamestnanie na trhu práce alebo na ďalších programoch;
  • miera predčasného ukončenia vzdelávania;
  • získanie kvalifikácie v dohodnutom časovom rámci;
  • počet zamestnancov s formálnou kvalifikáciou;
  • zdroje vyčlenené na rozvoj zamestnancov.

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete TU