EURÓPSKY INDEX ZRUČNOSTÍ

Európsky index zručností (The European Skills Index, ESI) je súhrnný ukazovateľ Cedefopu, ktorým sa meria výkonnosť systémov zručností EÚ. ESI meria “vzdialenosť k ideálu” výkonnosti krajín. Tento ideálny výkon sa vyberá ako najvyšší výkon, ktorý dosiahla ktorákoľvek krajina za obdobie 7 rokov. Ideálna výkonnosť sa škáluje na 100 a potom sa vypočítajú výsledky všetkých krajín a porovnajú sa s ňou. ESI pozostáva z troch pilierov: rozvoj zručností, aktivácia a zosúladenie, pričom každý z nich meria iný aspekt systému zručností. Základom ESI je 15 jednotlivých ukazovateľov z rôznych medzinárodných údajov. Skóre sa vypočítava v jednotlivých krajinách na úrovni ukazovateľov. Skóre sa potom spriemeruje na rôznych úrovniach a nakoniec sa vytvorí skóre indexu.

Na ilustráciu, skóre indexu (alebo piliera, podpiliera atď.) 65 znamená, že krajina dosiahla 65 % ideálnej výkonnosti. Stále teda existuje priestor na zlepšenie o 35 % (100 – 65). Skóre 100 zodpovedá dosiahnutiu “hranice”, t. j. ašpiratívneho cieľového výkonu pre daný ukazovateľ. Skóre 0 zodpovedá najnižšiemu možnému výkonu.

Tieňovaná časť v grafoch ukazuje, ako ďaleko (v %) dosiahla krajina v porovnaní s ideálnym výsledkom, zatiaľ čo prerušovaná čiara ukazuje, aká je zostávajúca vzdialenosť, ktorú treba prekonať, kým sa dosiahne najlepší výkon.

Slovensko sa v roku 2022 umiestnilo na 19. mieste a zostalo na rovnakej pozícii ako v roku 2020. Celkové skóre zaraďuje Slovensko do skupiny “stredne úspešných” krajín na rok 2022, pričom dosahuje lepšie výsledky v pilieri zosúlaďovania zručností a relatívne slabé v pilieroch aktivácie a rozvoja zručností.

V prípade piliera rozvoja zručností sa Slovensko umiestnilo na 16. mieste, pričom slabý výkon dosiahlo v “nedávnej odbornej príprave” a “výsledkoch v oblasti čítania, matematiky a prírodných vied (vo veku 15 rokov)” (obe miesta sú na 26. mieste). Slovensko má vysokú úroveň “vyššieho stredného vzdelania” (4. miesto) a “študentov odborného vzdelávania a prípravy” (6. miesto).

V prípade piliera aktivácie zručností sa Slovensko umiestnilo na 26. mieste, pričom v rebríčku dosiahlo len 13. miesto v prípade “čerstvých absolventov v zamestnaní”, zatiaľ čo v roku 2022 sa vo všetkých ostatných ukazovateľoch tohto piliera umiestnilo na nižšom ako 22. mieste.

V prípade piliera zosúladenia zručností sa Slovensko umiestňuje na 10. mieste, pričom v prípade ukazovateľa “dlhodobá nezamestnanosť” sa nachádza na konci výkonnostného rebríčka (28. miesto). V podpilieri zosúladenia zručností dosahuje Slovensko najlepšie výsledky v ukazovateli “pracovníci s nízkymi mzdami (ISCED 5-8)”. (1. miesto) a v “kvalifikačnom nesúlade” (2. miesto).

Európsky index zručností všetkých krajín nájdete tu.

Pre viac informácií o Európskom indexe zručností kliknite sem