Európska komisia predstavuje Európsky program zručností

1. júla 2020 predstavila Európska komisia (EK) Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience).

Dokument zastrešuje 12 akcií Európskej únie, ktoré majú za cieľ podporiť partnerstvá v oblasti zručností, zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a umožniť ľuďom učiť sa počas celého života.

Okrem toho Európsky program zručností má za cieľ podporiť rozvoj zručností v Európskej únii ako i pomôcť členským štátom pri zmierňovaní ekonomických dopadov koronakrízy a naštartovaní ekonomík. Viac sa dozviete v tomto článku, Informačnom prehľade o Európskom programe zručností, alebo na Elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe (EPALE).

Medzi akcie Európskeho programu zručností patrí:

 1. Pakt pre zručnosti – partnerstvá a mobilizácia všetkých relevantných aktérov s cieľom prehĺbiť spoluprácu a uvoľniť verejné a súkromné investície;
 2. Kvalitnejšia informovanosť pre oblasť zručností – sprístupniť širokej verejnosti informácie o možnostiach zamestnania, zahŕňajúc regionálnu a sektorovú úroveň.
 3. Podpora EÚ pre strategické zlepšovanie zručností na vnútroštátnej úrovni; so zapojením širokej škály národných a medzinárodných aktérov.
 4. Návrh na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť;
 5. Realizácia iniciatívy „Európske univerzity“ (v rámci programu Erasmus+) a zlepšovanie zručností vedcov;
 6. Zručnosti na podporu zelenej a digitálnej transformácie;
 7. Zvýšenie počtu absolventov STEM-u, podpora podnikateľských a prierezových zručností;
 8. Zručnosti pre život – príprava nových priorít pre Európsku agendu pre vzdelávanie dospelých a podpora mediálnej gramotnosti, občianskych kompetencií, finančnej, environmentálnej a zdravotnej gramotnosti;
 9. Iniciatíva v rámci individuálnych vzdelávacích účtov – stimulovanie vzdelávania dospelých prostredníctvom prenositeľných a kvalitných nárokov na vzdelávanie;
 10. Európsky prístup k mikroosvedčeniam – vytvorenie európskych štandardov s cieľom podporiť uznávanie krátkodobých vzdelávacích kurzov a školení;
 11. Nová platforma Europass, ktorá vznikla na základe rozhodnutia Rady a EP z roku 2018;
 12. Skvalitnenie podporného rámca na podporu investícií členských štátov a súkromného sektora do zručností.