Správa ozavádzaní kvality v OVP v nadväznosti na odporúčanie EQAVET